Агенција упозорава на могуће коруптивне последице одредаба Закона о здравственом осигурању

Панчево – Избори за одборнике
20/06/2012
Петровац на Млави – Избори за одборнике
20/06/2012

Агенција упозорава на могуће коруптивне последице одредаба Закона о здравственом осигурању

print

Поводом обавезе да грађани до 3. јуна 2012. изаберу лекара примарне медицинске заштите, уз претњу губитка права на здравствено осигурање у случају пропуштања овог рока, Агенција за борбу против корупције указује да се овим одредбама Закона о здравственом осигурању угрожава Уставом загарантовано право на здравствену заштиту, јер се пружање примарне здравствене заштите условљава избором лекара као законским условом за накнадну оверу здравствене књижице.

Према одредбама члана 142. став 4. и члана 146. ст. 4. и 5. наведеног закона, осигурано лице које не изврши избор лекара у прописаном року, има право само на пружање хитне медицинске помоћи, чиме се грађанима као корисницима здравственог осигурања онемогућава да добију здравствене услуге које су унапред плаћене кроз доприносе. Осим тога, пракса појединих послодаваца да од запослених захтевају достављање потврде о избору лекара, па чак и о отварању здравственог картона, која је последица различитог тумачења закона, доводи до још веће дискриминације појединих категорија грађана у остваривању права на здравствену заштиту.

Оваквим одредбама Закона о здравственом осигурању право на изабраног лекара се претвара у законску обавезу, односно услов за остваривање права на здравствену заштиту, уз утврђени рок који укида право на здравствену заштиту грађанима који не изаберу лекара, чиме се повређује ово Уставом гарантовано право. Ова повреда је тим опаснија јер је грађанима истим законом прописана обавеза државног здравственог осигурања, без права на избор осигуравајуће организације. Агенција указује да је свака несразмера у обавезама које држава прописује грађанима односно свака ситуација у којој обим обавеза далеко превазилази циљ који се жели постићи потенцијално коруптивна област.

Истовремено, давањем овлашћења надлежним органима да здравственим осигураницима не пруже унапред плаћене здравствене услуге уколико не изаберу лекара, повређује се и начело заштите права осигураних лица и заштите јавног интереса (прописано истим законом), којим је предвиђена праведна доступност и што лакше остваривање и заштита права грађана из обавезног здравственог осигурања.

Са друге стране, одредбе наведеног закона и пратећих прописа које одређују процедуру избора лекара за здравствене осигуранике не пружају довољно гаранција у погледу контроле располагања личним подацима осигураника на различитим нивоима (фонд, медицинска установа, послодавац), чиме се повређују и одредбе Европске конвенције о људским правима, којима је прописано да се јавне власти неће мешати у вршење права на поштовање приватног и породичног живота.

Агенција такође указује да је у том смислу и спровођење прописане процедуре избора лекара у домовима здравља потенцијално коруптивно, имајући у виду да је великом броју грађана знатно отежано испуњење ове обавезе у законом прописаном року, чиме се не доприноси умањењу перцепције корупције у здравству.

Агенција позива Министарство здравља и све надлежне институције да без одлагања предузму неопходне мере за отклањање овакве повреде Уставом гарантованог права на здравствену заштиту.