Обука за лобисте

Захтев за похађање обуке подноси се Aгенцији електронским путем.

Након подношења у електронској форми и добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати накнаде за похађање обуке, доставља се Aгенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре

Подносилац захтева може поднети захтев за похађање обуке увек, а најкасније 10 дана пре датума одржавања обуке.

Подаци о времену, месту и датуму спровођења обуке објављују се на интернет презентацији Aгенције.

Образац Захтева за похађање обуке и сви други обрасци биће доступни на сајту Aгенције након почетка примене Закона о лобирањуКодекса понашања учесника у лобирању, Правилника о изгледу и садржини образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и посебне евиденције у поступку лобирања  и Правилника о програму обуке за лобисту.