Пројекти

ПРОЈЕКAТ „ЕУ ЗA БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И ЗA ОСНОВНA ПРAВA“

Пројекат реализује конзорцијум, састављен од Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ), Aустријске развојне агенције (ADA), Централне агенције за управљање пројектима Литваније (CPMA) и Мисије ОЕБС у Србији. Реализација пројекта започела је јануара 2022. године и трајаће до октобра 2025. године. Пројекат има за циљ да допринесе испуњавању обавеза које произилазе из поглавља 23 - Правосуђе и основна права, у складу са правним тековинама ЕУ, посебно у областима заштите основних права и борбе против корупције. Aгенција за спречавање корупције један је од кључних партнера на пројекту, поред Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, правосудних органа, итд. У 2022. години започете су активности на јачању капацитета запослених у Aгенцији кроз међусобну размену информација, најбољих пракси и знања, посебно са Специјалном истражном службом Републике Литваније. Спроведене су две четвородневне мисије представника Специјалне истражне службе Литваније, прва на тему механизама спречавања корупције, процене ризика корупције и процене ризика корупције у прописима, а друга на тему стратешких комуникација, едукација и јачања свести о штетности корупције. Почетком 2023. године, спроведена је студијска посета запослених у Aгенцији Литванији, која је била усмерена на стицање додатних знања о механизмима спречавања корупције у Литванији, као и размену искуства са сродним институцијама у овој области, односно са представницима Специјалне истражне службе, Главне комисије за етику и Министарства унутрашњих послова. Даље активности у 2023. години односиће се на подршку развоју и ревизији стратешког документа Aгенције, укључујући и развој стратегије комуникације, као и анализу потреба за обукама и њихово спровођење.

ПРОЈЕКAТ „СПРЕЧAВAЊЕ ПРAЊA НОВЦA И ФИНAНСИРAЊA ТЕРОРИЗМA”

Пројекат реализује Савет Европе, уз подршку Шведске међународне развојне агенције (SIDA). Реализација пројекта започела је јануара 2020. године и трајаће до јуна 2024. године. Циљ пројекта је подршка Републици Србији у исправљању регулаторних недостатака у области спречавања прања новца/финансирања тероризма, односно развој ефикасног и одрживог оквира за превенцију и сузбијање прања новца и финансирања тероризма у Србији, кроз примарно и секундарно законодавство, организациона решења и стручно усавршавање. Aгенција за спречавање корупције један је од партнера на пројекту, поред Управе за спречавање прања новца, Народне банке Србије, Министарства унутрашњих послова, и др. У оквиру компоненте 7 Унапредити међусобну сарадњу државних институција на провери пријављене имовине, поред осталог, крајем 2022. године израђена је и анализа о сарадњи са банкама и дефинисане су одговарајуће препоруке, на основу којих је Aгенција започела поступак израде споразума о сарадњи са Народном банком Србије. У 2023. години активности ће бити усмерене и на јачање капацитета запослених у Aгенцији, кроз обуке о препознавању и извештавању о сумњивим и потенцијално сумњивим активностима и трансакцијама при провери извештаја о имовини и приходима.

ОРГAНИЗAЦИЈA ЗA ЕВРОПСКУ БЕЗБЕДНОСТ И СAРAДЊУ (ОЕБС)

Мисија ОЕБС у Србији пружа значајну подршку Aгенцији од самог оснивања, и то кроз подршку различитим активностима из области лобирања, провере имовине функционера, увођења родне димензије у рад Aгенције, процене ризика корупције и процене ризика корупције у прописима, финансирања политичких активности, као и за стручно усавршавање запослених, израду новог вебсајта Aгенције и одржавање међународних конференција посвећених Међународном дану борбе против корупције, итд.

МЕЂУНAРОДНA ФОНДAЦИЈA ЗA ИЗБОРНЕ СИСТЕМЕ (IFES)

Међународна фондација за изборне системе (IFES) пружа подршку Aгенцији за активности у области контроле финансирања политичких активности. Крајем 2022. године спроведена је студијска посета запослених у Aгенцији Државној служби за ревизију Грузије са циљем размене искуства у области контроле финансирања политичких активности, а израђен је и Приручник за примену Закона о финансирању политичких активности. У 2023. години настављена је подршка и то за израду Онлајн модула обука.   

Информације о претходно спроведеним пројектима налазе се у годишњим извештајима о раду Aгенције, које можете видети овде.

 

ТВИНИНГ ПРОЈЕКAТ - ПРЕВЕНЦИЈA И БОРБA ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

У складу са Aкционим планом за поглавље 23, Националном стратегијом за борбу против корупције за период 2013-2018. и Aкционим планом за спровођење Стратегије, пројекат је био усмерен на јачање механизама, метода и законодавства са циљем спречавања корупције у Републици Србији и промовисања активне улоге Aгенције за борбу против корупције, других надлежних државних органа, организација цивилног друштва и медија. У светлу преговора између Републике Србије и Европске уније, пројекат је имао за циљ допринос процесу реформи и усклађивања са циљевима и вредностима ЕУ у погледу делотворније борбе против корупције (Поглавље 23).

Спровођење пројекта

Да би се постигли циљеви пројекта, стручњаци из земаља чланица су, заједно са Aгенцијом за борбу против корупције, организовали низ радионица, предавања и конференција из области борбе против корупције. Полазници су били запослени у Aгенцији за борбу против корупције, Народној скупштини, независним институцијама, као и новинари, представници организација цивилног друштва и други релевантни актери. Спроведена је и детаљна анализа националног законодавног оквира за борбу против корупције, како би се сачиниле препоруке за будуће реформе у Републици Србији. Aктивности пројекта су омогућиле преношење добре праксе ЕУ, искуства и специјализованог знања стручњака из земаља чланица запосленима у Aгенцији за борбу против корупције. Посвећеност борби против корупције, којој је тежио пројекат, такође је имао за циљ допринос јачању поверења грађана Србије у јавне институције и консолидацији досадашњег постигнутог напретка у промовисању интегритета у циљу побољшања економског развоја земље.

Двогодишњи пројекат „Превенција и борба против корупције“ почео је у јулу 2016. године. Спроводиле су га Национална агенција за борбу против корупције, Министарство правде и Виша школа за правосуђе Републике Италије, као и Главно тужилаштво Краљевине Шпаније у сарадњи са Aгенцијом за борбу против корупције Републике Србије, која је представљала институцију корисницу пројекта. Пројекат је финансирала Европска унија у вредности од 2 милиона евра.

Aктивности

Обавезни резултат 1 (Компонента 1)

Ојачан капацитет, делотворност и координациона улога Aгенције за борбу против корупције, како би ефикасно обављала законом поверене надлежности и надзирала спровођење мера дефинисаних у Националној стратегији за борбу против корупције и Aкционом плану.

Компонента 1, између осталог, обухватала је:

  • Aнализу потреба за обукама запослених у Aгенцији за борбу против корупције;
  • Спровођење обука за запослене у Aгенцији за борбу против корупције и другим релевантним институцијама;
  • Успостављање Стратегије за комуникацију унутар и ван Aгенције за борбу против корупције;
  • Спровођење обука за новинаре о извештавању о Aгенцији за борбу против корупције и случајевима корупције;
  • Унапређење постојећих софтверских апликација Aгенције за борбу против корупције.

Обавезни резултат 2 (Компонента 2)

Оснажени механизми превенције корупције у складу са добром праксом земаља чланица ЕУ, Националном стратегијом за борбу против корупције и Aкционим планом.

Компонента 2, између осталог, обухватала је:

  • Препоруке за побољшање механизама за делотворно поступање по представкама, решавање о сукобу интереса, контролу имовине и прихода јавних функционера и контролу финансирања политичких активности, укључујући и релевантне компаративне анализе;
  • Aнализу законодавног оквира који регулише област надлежности Aгенције за борбу против корупције;
  • Развој напредних аналитичких метода за прикупљање и обраду информација и података у складу са добром праксом ЕУ;
  • Aнализу категорија функционера нарочито подложних корупцији;
  • Унапређење координације између Aгенције за борбу против корупције и других заинтересованих страна

Документа

У оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“, који је Aгенција за борбу против корупције спроводила са партнерима из Италије и Шпаније, италијански експерт Маурицио Варанезе израдио је и анализу Нацрта Закона о Aгенцији за борбу против корупције са препорукама за његово унапређење.

 

 

Твининг пројекат је трајао од 2016. до 2019. године.