Календар рокова

15.01.2024.
Достављање кварталних извештаја о спровођењу активности из Ревидираног Aкционог плана за Поглавље 23-потпоглавље Борба против корупције

Органи јавне власти одговорни за реализацију активности из Aкционог плана

Члан 6. став 1. Закона о спречавању корупције

30.01.2024.
Достављање извештаја о спровођењу обуке „Етика и интегритет“

Јавна предузећа и друга правна лица чији је оснивач или члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или градска општина

Чланова 11. и 13. Упутства за спровођење обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета

31.01.2024.
Достављање писменог извештаја о раду

Лобисти и правна лица који обављају лобирање, а који су започели лобирање у претходној години

Чл. 31. ст. 1 Закона о лобирању

01.02.2024.
Објављивање Извештаја о резултатима контроле годишњих извештаја о финансирању политичких субјеката

Aгенција за спречавање корупције

Чл. 33. став 4. Закона о финансирању политичких активности

01.03.2024.
Предаја копије евиденције поклона које је јавни функционер примио у вези са вршењем јавне функције за претходну календарску годину

Орган јавне власти у којем јавни функционер врши јавну функцију

Чл. 64. Закона о спречавању корупције

15.03.2024.
Објављивање Плана контроле годишњих извештаја о финансирању политичких субјеката за текућу годину

Aгенција за спречавање корупције

Чл. 33. став 2. Закона о финансирању политичких активности

15.03.2024.
Достава кварталног извештаја о доношењу локалних/покрајинских антикорупцијских планова и формирању тела за њихово спровођење

Покрајина и јединице локалне самоуправе

Тачка 2.2.10.31 Aкционог плана за поглавље 23 од 22.07.2020.

31.03.2024.
Подношење годишњег Извештаја о раду и Извештаја о спровођењу стратешких докумената

Aгенција за спречавање корупције

Чл.38 и 39. Закона о спречавању корупције

18.04.2024.
Достављање кварталних извештаја о спровођењу активности из Ревидираног Aкционог плана за Поглавље 23-потпоглавље Борба против корупције

Органи јавне власти одговорни за реализацију активности из Aкционог плана

Члан 6. став 1. Закона о спречавању корупције

30.04.2024.
Достава Годишњих извештаја о финансирању политичког субјекта, који садржи податке о прилозима и имовини, уз претходно прибављено мишљење овлашћеног ревизора – за претходну годину

Политички субјекти који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке

Чл. 28 Закона о финансирању политичких активности

15.05.2024.
Подношење Извештаја о имовини и приходима са стањем на дан 31. децембра претходне године, уколико је дошло до битних промена у односу на податке из претходно поднетог Извештаја.

Јавни функционери

Чл. 69. Закона о спречавању корупције

01.06.2024.
Објављивање Каталога поклона јавних функционера за претходну календарску годину на интернет презентацији Aгенције

Aгенција за спречавање корупције

Чл. 66. Закона о спречавању корупције

15.06.2024.
Достава кварталног извештаја о доношењу локалних/покрајинских антикорупцијских планова и формирању тела за њихово спровођење

Покрајина и јединице локалне самоуправе

локалне самоуправе Тачка 2.2.10.31 Aкционог плана за поглавље 23 од 22.07.2020.

17.07.2024.
Достављање кварталних извештаја о спровођењу активности из Ревидираног Aкционог плана за Поглавље 23-потпоглавље Борба против корупције

Органи јавне власти одговорни за реализацију активности из Aкционог плана

Члан 6. став 1. Закона о спречавању корупције

15.09.2024.
Достава кварталног извештаја о доношењу локалних/покрајинских антикорупцијских планова и формирању тела за њихово спровођење

Покрајина и јединице локалне самоуправе

Тачка 2.2.10.31 Aкционог плана за поглавље 23 од 22.07.2020.

15.10.2024.
Достављање кварталних извештаја о спровођењу активности из Ревидираног Aкционог плана за Поглавље 23-потпоглавље Борба против корупције

Органи јавне власти одговорни за реализацију активности из Aкционог плана

Члан 6. став 1. Закона о спречавању корупције

31.10.2024.
Достављање Извештаја о спровођењу плана интегритета у трећем циклусу (2021-2024. године)

План интегритета доносе и спроводе органи Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, градске општине, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, установе и јавна предузећа и друга правна лица чији је оснивач или члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или градска општина, који имају више од 30 запослених (у даљем тексту: обвезник доношења плана интегритета).

Члан 95. став 3. Закона о спречавању корупције - Обвезник доношења плана интегритета дужан је да Aгенцији достави план интегритета и извештај о спровођењу плана интегритета, у року и на начин који су прописани упутством из става 2. овог члана.