Календар рокова

15.01.2022.
Достављање кварталних извештаја о спровођењу Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика

Органи јавне власти одговорни за реализацију активности из Оперативног плана

Aктивност 5.1.2 из Оперативног плана од 30.9.2021. године

01.02.2022.
Објављивање Извештаја о резултатима контроле годишњих извештаја о финансирању политичких субјеката наредне године

Aгенција за спречавање корупције

Чл. 33. став 4. Закона о финансирању политичких активности

01.03.2022.
Предаја копије евиденције поклона које је јавни функционер примио у вези са вршењем јавне функције за претходну календарску годину

Орган јавне власти у којем јавни функционер врши јавну функцију

Чл. 64. Закона о спречавању корупције

15.03.2022.
Објављивање Плана контроле годишњих извештаја о финансирању политичких субјеката за текућу годину

Aгенција за спречавање корупције

Чл. 33. став 2. Закона о финансирању политичких активности

16.03.2022.
Достава кварталног извештаја о доношењу локалних/покрајинских антикорупцијских планова и формирању тела за њихово спровођење

Покрајина и јединице локалне самоуправе

Тачка 2.2.10.31 Aкционог плана за поглавље 23 од 22.07.2020.

31.03.2022.
Достављање писменог извештаја о раду

Лобисти и правна лица који обављају лобирање, а који су започели лобирање у претходној години

Чл. 31. ст. 1 Закона о лобирању

31.03.2022.
Подношење годишњег Извештаја о раду и Извештаја о спровођењу стратешких докумената

Aгенција за спречавање корупције

Чл.38 и 39. Закона о спречавању корупције

15.04.2022.
Достављање кварталних извештаја о спровођењу Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика

Органи јавне власти одговорни за реализацију активности из Оперативног плана

Aктивност 5.1.2 из Оперативног плана од 30.9.2021. године

30.04.2022.
Достава Годишњих извештаја о финансирању политичког субјекта, који садржи податке о прилозима и имовини, уз претходно прибављено мишљење овлашћеног ревизора – за претходну годину

Политички субјекти који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке

Чл. 28 Закона о финансирању политичких активности

15.05.2022.
Подношење Извештаја о имовини и приходима (са стањем на дан 31. децембра претходне године, уколико је дошло до битних промена у односу на податке из претходно поднетог Извештаја). Функционе

Јавни функционери

Чл. 69. Закона о спречавању корупције

01.06.2022.
Објављивање Каталога поклона јавних функционера за претходну календарску годину на интернет презентацији Aгенције

Aгенција за спречавање корупције

Чл. 66. Закона о спречавању корупције

15.06.2022.
Достава кварталног извештаја о доношењу локалних/покрајинских антикорупцијских планова и формирању тела за њихово спровођење

Покрајина и јединице локалне самоуправе

локалне самоуправе Тачка 2.2.10.31 Aкционог плана за поглавље 23 од 22.07.2020.

15.06.2022.
Достављање кварталних извештаја о спровођењу Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика

Органи јавне власти одговорни за реализацију активности из Оперативног плана

Aктивност 5.1.2 из Оперативног плана од 30.9.2021. године

10.09.2022.
Достава кварталног извештаја о доношењу локалних/покрајинских антикорупцијских планова и формирању тела за њихово спровођење

Покрајина и јединице локалне самоуправе

Тачка 2.2.10.31 Aкционог плана за поглавље 23 од 22.07.2020.

15.10.2022.
Достављање кварталних извештаја о спровођењу Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика

Органи јавне власти одговорни за реализацију активности из Оперативног плана

Aктивност 5.1.2 из Оперативног плана од 30.9.2021. године

10.12.2022.
Достава кварталног извештаја о доношењу локалних/покрајинских антикорупцијских планова и формирању тела за њихово спровођење

Покрајина и јединице локалне самоуправе

Тачка 2.2.10.31 Aкционог плана за поглавље 23 од 22.07.2020.