Predlog zakona o ozakonjenju objekata u Skupštini: precizirati uslove za ozakonjenje i suziti diskreciona ovlašćenja

Plate zaposlenih u Agenciji
16/11/2015
Pomeren rok za izveštaj o sprovođenju mera iz plana integriteta na 30. novembar
19/11/2015

Predlog zakona o ozakonjenju objekata u Skupštini: precizirati uslove za ozakonjenje i suziti diskreciona ovlašćenja

print
Znak-Horizontalno-CirilicaAgencija za borbu protiv korupcije uputila je Narodnoj skupštini i Vladi Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o ozakonjenju objekata.

Prilikom utvrđivanja konačnog teksta Predloga zakona, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uvažilo je neke od preporuka iz mišljenja koja im je Agencija za borbu protiv korupcije dostavila u oktobru i novembru ove godine, povodom dve verzije nacrta ovog zakona. Međutim, predložena rešenja u Predlogu ovog zakona i dalje sadrže određene rizike korupcije koje je potrebno otkloniti.

Agencija je ukazala da su Predlogom zakona nedovoljno precizno određeni izuzeci od pravila prilikom utvrđivanja uslova za ozakonjenje objekata. Usvajanje ovih izuzetaka, bez dodatnih preciziranja, stvorilo bi prostor za različita tumačenja nadležnih organa prilikom primene u praksi i ostvarivanje partikularnih interesa. Imajući to u vidu, neophodno je preciznije regulisati uslove za ozakonjenje i jasno predvideti da se ispunjenost tih uslova utvrđuje nakon pribavljanja relevantnih dokaza i dokumentacije, te razmatranja izveštaja o zatečenom stanju, a ne pre toga.

Agencija je u mišljenju istakla da je potrebno detaljnije urediti postupanje nadležnog organa u situaciji kada nije moguće izvršiti rešenje o rušenju, ili brisati odredbu kojom se predviđa mogućnost naknadnog donošenja rešenja o ozakonjenju. Osim toga, Agencija je preporučila da se preciziraju odredbe o privremenom priključenju objekata za koje se vodi postupak ozakonjenjenja na infrastrukturu. Ovim rešenjima organima javne vlasti daju se široka diskreciona ovlašćenja prilikom odlučivanja o navedenim pitanjima. Pored pomenutih, pojedina predložena rešenja sadrže rizike korupcije koji se odnose na upotrebu nepreciznih formulacija, nepostojanje rokova i međusobno neusaglašene odredbe.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje identifikovanih rizika korupcije doprinelo adekvatnom uređenju ove oblasti i realizaciji mera i aktivnosti iz strateškog okvira za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji.

Mišljenje možete preuzeti ovde.