Apel Predsedniku Saveta Univerziteta u Nišu

Požarevac – Izbori za odbornike
20/06/2012
Požega – Izbori za odbornike
20/06/2012

Apel Predsedniku Saveta Univerziteta u Nišu

print

Povodom kandidature prof. dr Milana Višnjića, dekana Medicinskog fakulteta u Nišu, za prorektora Univerziteta u Nišu zakazanom za danas, Agencija za borbu protiv korupcije uputila je predsedniku Saveta Univerziteta u Nišu apel kojim ukazuje da prilikom donošenja ove odluke treba uzeti u obzir i zakonske obaveze svakog javnog funkcionera. Ove obaveze sastoje se u tome da je funkcioner dužan da održava poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije, kao i osnovne postulate nastavničke etike, lični dignitet, samopoštovanje i autoritet nastavnika. Jedino na ovaj način moguće je zaštititi integritet ove uvažene akademske institucije.

Razlog za apel je činjenica da je protiv prof. dr Milana Višnjića pred Agencijom za borbu protiv korupcije završen je postupak za utvrđenje povrede odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i doneta konačna odluka kojom je izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa funkcije dekana Medicinskog fakulteta u Nišu, a Prekršajnom sudu u Nišu podnet je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv imenovanog zbog povrede odredaba koje regulišu oblast sukoba interesa.

Imajući u vidu ove činjenice Agencija smatra da kandidovanje za prorektora Univerziteta u Nišu ovog javnog funkcionera dovodi u sumnju kredibilitet i lični dignitet kako kandidata, tako i institucije čija je osnovna delatnost objedinjenje obrazovnog i naučnoistraživačkog, stručnog, odnosno umetničkog rada, kao jedinstvenog procesa visokog obrazovanja.