Potpisan Sporazum o naučno-stručnoj saradnji sa Institutom društvenih nauka
27/02/2020
Više o izbornoj kampanji 2020. saznajte na novoj stranici sajta Agencije
05/03/2020

U susret izborima

print
  Uoči raspisivanja izbora u Republici Srbiji podsećamo na nadležnosti Agencije ustanovljene Zakonom o Agenciji i Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti. kao i na zakonske obaveze funkcionera i političkih stranaka.
Zakoni su preciznije odredili šta su javni resursi i zabranu njihove zloupotrebe u izbornoj kampanji odnosno aktivnostima političkih subjekata koje počinju od dana raspisivanja izbora i okončavaju se danom proglašenja konačnih izbornih rezultata.
Funkcioner ne može da koristi javne resurse za promociju političkih stranaka u svrhu javnog predstavljanja učesnika u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanja birača da za njih glasaju na izborima, odnosno da bojkotuju izbore.
Javni resursi se ne mogu koristiti za rad sa biračima i članstvom i u njima se ne mogu organizovati i održavati skupovi i promocije.
Funkcioner takođe, ne može da koristi javne skupove na kojima učestvuje u svojstvu funkcionera, za promociju političkih stranaka i javno predstavljanje učesnika u izborima i njihovih izbornih programa kao i za pozivanje birača da za njih glasaju na određenim izborima, odnosno da bojkotuju izbore.
Agencija ukazuje da su funkcioneri dužni da uvek nedvosmisleno predoče sagovornicima i javnosti da li iznose stav organa u kome vrše javnu funkciju ili stav političke stranke, odnosno političkog subjekta. Ova zakonska zabrana se ne odnosi na funkcionere koji se biraju neposredno od građana a to su narodni poslanici, poslanici, odbornici i predsednik Republike.
Agencija za borbu protiv korupcije je izabrala posmatrače izbornih kampanja za 2020. godinu. Oni su uspešno završili neophodnu obuku koju je Agencija sprovela u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.
U Odluci direktora Agencije, navedeno je koji su to gradovi u kojima će određeni terenski posmatrači svakodnevno prikupljati i beležiti podatke o promotivnim aktivnostima – javnim okupljanjima, oglašavanju kao i distribuciji izbornog materijala političkih subjekata sa proglašenim izbornim listama.
Na osnovu odredbi Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti su u obavezi da Agenciji za borbu protiv korupcije na propisanom obrascu dostave Izveštaj o troškovima izborne kampanje i to najkasnije u roku od 30 dana nakon proglašenja izbornih rezultata. Ovaj izveštaj sadrži podatke o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora u izbornoj kampanji.
U postupku kontrole izveštaja i iskazanih troškova, pored podataka prikupljenih od drugih državnih organa, banaka i pravnih lica veliku ulogu imaju podaci prikupljeni od strane terenskih posmatrača.
Uporednom kontrolom ovih podataka Agencija koja nadzire rad 144 posmatrača dolazi do realnog uvida u zakonitost trošenja javnih i privatnih sredstava učinjenih u svrhu izborne promocije političkih subjekata.
Rešenja kojima se utvrđuje da je ili da nije došlo do povrede Zakona o finansiranju političkih aktivnosti u izbornoj kampanji biće objavljena na internet prezentaciji Agencije u zakonskom roku.