Treća obuka za lobistu 13. i 14. maja

Drugi poziv zainteresovanim organizacijama civilnog društva za učešće u izradi procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u rizičnim oblastima
27/04/2021
VANREDNO PRIJAVLJIVANJE IMOVINE I PRIHODA DO 15. MAJA
05/05/2021

Treća obuka za lobistu 13. i 14. maja

print
Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Odlukom br. 014-033-00-0037/21-11 od 15.04.2021. godine odredio je održavanje Treće obuke za lobistu u 2021. godini, u periodu od 13. do 14. maja 2021. godine.
Obuka će se održati u prostorijama Palate Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2.
Podnosiocima zahteva za pohađanje obuke za lobistu Agencija za sprečavanje korupcije naročito ukazuje na to da će se, u skladu sa merama zaštite radi sprečavanja širenja COVID -19, obuka organizovati u grupama od najviše 15 kandidata.
U slučaju prijavljivanja većeg broja kandidata, Agencija će obuku organizovati u narednim terminima i o tome obavestiti podnosioce.
Zahtev za pohađanje obuke za lobistu nalazi se na linku http://www.acas.rs/awf/
Iznos naknade od 44.760 dinara za pohađanje obuke za lobistu i izdavanje uverenja o završenoj obuci za lobistu uplaćuje se na:
broj žiro računa 840-31255845-68
primalac: Agencija za sprečavanje korupcije
svrha: Obuka za lobistu

Agencija za sprečavanje korupcije ukazuje da:

– Zahtev za pohađanje obuke podnosi se elektronskim putem,
-nakon dobijanja programski generisane šifre, kojom se potvrđuje elektronska registracija, odštampani i potpisani zahtev, zajedno sa dokazom o uplati, dostavlja se Agenciji, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Carice Milice 1, Beograd, u roku od tri dana od dana dobijanja programski generisane šifre.
Zahtev za pohađanje obuke koji nije podnet na predviđen način smatraće se da nije ni podnet.
Agencija će naknadno objaviti satnicu Programa obuke za lobistu.