Сектор за опште послове

print

Група за кадровске послове

Основне активности Групе односе се на припрему предлога општих и појединачних аката из области радно-правних односа, припрему предлога кадровског плана али и праћење кадровске оспособљености запослених. Такође, послови Групе обухватају и утврђивање програма обуке и стручног усавршавања запослених као и праћење његове реализације. Група за кадровске послова одговорна је и за техничко спровођење процеса оцењивања запослених. Процеси који се одвијајау у Групи омогућавају сагледавање потреба Агенције у смислу компетенција запослених и пружају могућност благовременог планирања развоја запослених, у циљу ефикасног обављања послова из делокруга рада Агенције.

Група за материјално-финансијске послове

Послови који се обављају у Групи односе се на праћење извршења буџета Агенције, израду кварталних и годишњих извештаја о извршењу буџета по економским класификацијама и контима, припрему и извршење пописа, спровођење активности у циљу оспособљавања запослених за безбедан рад. Група је одговорна за припрему предлога финансијског плана као и израду статистичких извештаја и праћење реализације финансијских средстава у циљу законског, наменског и економичног трошења средстава.

Група за информатичке послове

Група за информатичке послове развија и одржава базу података неопходну за рад стручне службе Агенције, развија систем за несметан и квалитетан проток информација између унутрашњих јединица и пружа техничку помоћ запосленима у стручној служби. У основне активности Групе спадају и остваривње сарадње са спољним консултантима при раду на дизајнирању и одржавању интернет презентације Агенције.

Писарница

У Писарници се одвијају процеси пријема, разврставања и архивирања материјала упућених Агенцији, вођење аутоматизоване евиденције предмета и материјала као и вршење излучивања безвредног регистратурског материјала.

Финансијски план за 2012. годину

Предлог буџета 2011.