Саопштење Одбора Агенције поводом рада Жалбене комисије Агенције

Расписан VI конкурс за стажирање у Агенцији
10/08/2012
Информације о представкама грађана Агенција даје понедељком и уторком од 11 до 14 часова на број телефона 011 41 49 100, тастер 1
11/09/2013

Саопштење Одбора Агенције поводом рада Жалбене комисије Агенције

print

Одбор Агенције је на седници одржаној 17. марта 2013. године разматрао чињенице у вези са формирањем и радом Жалбене комисије Агенције и констатовао низ неправилности.
Одлука о формирању Жалбене комисије у саставу од пет чланова није донета на седници Одбора Агенције одржаној 8. фебруара 2010. године, како је у одлуци написано. Наиме, на тој седници је одлучено да Одбор предложи три члана одбора за чланове комисије, а одлуку о формирању петочлане комисије требало је да донесе директор Агенције. Одлука о формирању комисије је сачињена знатно касније, у октобру или новембру 2011. године и, према изјавама запослених, директорка је вршила притисак на поједине запослене да пристану да буду чланови «ретроактивно» почев од 8. фебруара 2010. године, што су поједини запослени одбили.

Жалбена комисија Агенције није имала пословник о свом раду у складу са законом, а да до седнице одржане 11. марта 2012. године, није одржана ниједна седница Жалбене комисије на којима би се одлучавало о жалбама на одлуке Конкурсне комисије Агенције, иако је из документације достављене Канцеларији Одбора утврђено да је донето укупно 12 одлука Жалбене комисије, као и да су сачињена два записника о одржаним седницама.

Увидом у наведене записнике, као и из изјава запослених и налаза судског вештака за рукописе и документа од 14.03.2013. године, Одбор Агенције је констатовао да потпис који гласи на име „записничара“ на наведеним записницима није потписало лице на чије име гласе.

Такође је констатовано да је одлуке из којих произлази да је Жалбена комисија Агенције одлучивала у саставу проф. др Чедомир Чупић, председник Жалбене комисије, проф. др Зоран Стојиљковић и проф. др Радмила Васић, чланови, потписао проф. др Чедомир Чупић, те да су оне оверене печатом Одбора Агенције који је употребљен без знања и сагласности Одбора Агенције.

У погледу потписивања наведене документације од стране тадашњег председника Жалбене комисије Агенције, проф. др Чедомира Чупића, Одбор Агенције је закључио да је проф. др Чедомир Чупић приликом потписивања доведен у правну заблуду од стране стручне службе Агенције која је ову документацију, како се наводи у изјави једног од запослених, сачинила по непосредном налогу тадашње директорке Агенције Зоране Марковић.

Проф. др Чедомир Чупић је записнике и одлуке потписивао са пуним поверењем у стручност и интегритет запослених у стручној служби Агенције, имајући у виду да сам није стручњак за област права.

Законитост свих до сада донетих одлука Жалбене комисије Агенције испитаће новоформирана Жалбена комисија Агенције која ће у складу са законом предузети све мере да се све утврђене неправилности отклоне у циљу заштите права учесника конкурса.