Саопштење поводом Нацрта закона о посебним условима за упис права својине на објектима

Медвеђа – Избори за одборнике
22/06/2012
Мерошина – Избори за одборнике
22/06/2012

Саопштење поводом Нацрта закона о посебним условима за упис права својине на објектима

print
Агенција за борбу против корупције упутила је данас Министарству грађевинарства и урбанизма коментаре на нацрт Закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе и тим поводом Маријана Обрадовић, помоћник директора за послове превенције, изјавила је:

На нацрту Закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе мора још много да се ради. Постојећи текст, који је дат на јавну расправу, садржи бројне ризике за настанак корупције у његовој примени.

Неки од ризика су: мањкаве упућујуће одредбе, сукоб појединих одредаба у тексту нацрта закона, правне празнине („рупе у закону“), недостатак административних процедура, промовисање партикуларних интереса супротно јавном интересу, двосмислено изражавање које омогућава различиту интерпретацију, употреба различитих термина за исту појаву или употреба истих термина за различите појаве, употреба нових термина који нису дефинисани у закон„.

Основни налази Извештаја који је Агенција за борбу против корупције упутила Министарству грађевинарства и урбанизма су:

  • Нацрт закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе садржи бројне ризике од корупције. Неки од њих су: мањкаве референтне одредбе, сукоб појединих одредаба закона, правне празнине („рупе у закону“), недостатак/двосмисленост администаративних процедура, промовисање интереса супротно јавном интересу, двосмислено изражавање које омогућава различиту интерпретацију, употреба различитих термина за исту појаву или употреба истих термина за различите појаве, нови термини који нису дефинисани у закону.
  • Иако у самом Нацрту закона није дефинисан циљ, из одредби закона може се закључити да је циљ регулисање уписа права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе. Упркос томе, поједине одредбе закона регулишу и упис права својине на грађевинском земљишту, што није наведено као предмет закона.
  • Одредбама овог Нацрта закона биће дозвољен упис права својине на грађевинском земљишту у корист власника бесправно изграђеног објекта, ако је бесправно изграђени објект саграђен на грађевинском земљишту које је у својини или је на њему уписано право коришћења у корист неког трећег лица (физичко или правно лице или јединица локалне самоуправе, аутономна покрајина или Република Србија) и ако су испуњени услови прописани овим законом. На овај начин се угрожавају права трећих лица и промовишу приватни интереси супротно јавном интересу.
  • Закон промовише интересе лица чији се објекти налазе на површинама јавне намене, у заштићеним зонама итд., тако што ће под посебним условима бити дозвољен упис права својине на овим објектима.
  • Закон промовише интересе појединих јавних предузећа тако што се као услов за упис права својине на бесправно изграђеним објектима захтевају докази о плаћеним рачунима за електричну енергију, гас, накнаде за комуналне услуге и сл.
  • Поступак за упис права својине на бесправно изграђеним објектима није регулисан. Законом су утврђене одређене обавезе органа надлежног за послове урбанизма, али није утврђена процедура као ни критеријуми за доношење одлука овог органа. Поред тога, неизвесно је и да ли ће орган управе бити у стању да изврши дужности предвиђене овим законом
  • Нацрт закона садржи нејасне формулације, односно термине који нису дефинисани законом; користе се различити термини за исте ствари и позива се на исти закон на различит начин. Законске одредбе морају бити што јасније и прецизније. У супротном, остављају простор за различито тумачење, а самим тим и корупцију.
  • Појединим одредбама Нацрта закона врши се неодређено упућивање на друге законе, што може у пракси довести до различитог тумачења закона од стране органа који закон примењује.

Извештај о Нацрту закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе (цео документ)