Rizici korupcije u Zakonu o javnim preduzećima i Uredbi o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća

Agencija ne krije plate zaposlenih
13/08/2014
Peto zasedanje UN radne grupe za prevenciju korupcije
10/09/2014

Rizici korupcije u Zakonu o javnim preduzećima i Uredbi o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća

print

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Ministarstvu privrede i Vladi inicijativu za izmene i dopune Zakona o javnim preduzećima, kao i izmene i dopune Uredbe o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija. U inicijativi je ukazano na nedostatke i rizike korupcije u odredbama Zakona i Uredbe i date su preporuke za njihovo otklanjanje.

Zakonskim odredbama o imenovanju direktora javnih preduzeća nisu predviđeni elementi za određivanje kriterijuma čijom bi se primenom obezbedilo da se biraju najkvalitetniji kandidati za izbor direktora. Takođe, organ nadležan za imenovanje direktora javnog preduzeća ima široka diskreciona ovlašćenja, koja treba ograničiti kako ne bi došlo do imenovanja bilo kog kandidata sa liste, bez obzira na rang listu.

Sama merila za imenovanje nisu propisana Zakonom, već se određuju Uredbom, ali samo za javna preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija i ostaje nejasno ko će ih i na koji način propisati u slučajevima kada je osnivač javnog preduzeća autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Uredba o merilima za izbor direktora javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija propisuje da se sposobnosti, znanja i veštine kandidata proveravaju usmeno i pisano, kao i „na drugi odgovarajući način“, što je nedovoljno precizno i čime su Komisiji za imenovanje data široka diskreciona ovlašćenja. Preporuka Agencije je da se način sprovođenja izbornog postupka, kao i odnos između faza postupka preciznije urede. Slično je i u slučaju izbora vršioca dužnosti direktora koji može biti imenovan na period od šest meseci ili duži period u „opravdanim slučajevima“, što je neprecizna formulacija podložna različitim tumačenjima.

Zakonom o javnim preduzećima nisu definisani ni standardi za utvrđivanje stručnog i savesnog obavljanja dužnosti direktora, što ostavlja prostora za eventualne zloupotrebe i otežava uspostavljanje delotvornog mehanizma za utvrđivanje odgovornosti direktora javnih preduzeća.

Važnost otklanjanja rizika korupcije u ovoj oblasti prepoznata je i u Nacionalnoj strategiji i Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, gde je jedan od proklamovanih ciljeva utvrđivanje jasnih kriterijuma za predlaganje, izbor i razrešenje, kao i vrednovanje rezultata rada direktora javnih preduzeća.