Прва окривљујућа пресуда због непоштовања обавезе правног лица да обавести Агенцију о учешћу у јавним набавкама пред органима Републике Србије

Суботица – Избори за одборнике
25/06/2012
Београд – Избори за одборнике
25/06/2012

Прва окривљујућа пресуда због непоштовања обавезе правног лица да обавести Агенцију о учешћу у јавним набавкама пред органима Републике Србије

print

Прекршајни суд у Београду донео је окривљујућу пресуду против предузећа за инжињеринг, трговину и грађевинарство „ИТГ“ доо Смедерево као и против директора и власника 100% капитала у овом предузећу, Милије Баровића, због тога што је ово предузеће учествовало у две јавне набавке велике вредности, а о исходима јавних набавки није обавестило Агенцију за борбу против корупције. Предузећу је одређена јединствена казна за обе учињене повреде у износу од 200.000.00 динара, док је директору одређена казна у износу од 20.000.00 динара.

Према члану 36 Закона о Агенцији, правно лице у којем је функционер власник више од 20% удела или акција, ако учествује у поступку приватизације, јавних набавки или другом поступку чији је исход закључивање уговора са органом Републике, територијалне аутономије, локалне самоуправе, другим корисником буџета, односно другим правним лицем чији је оснивач орган Републике, територијалне аутономије или локалне самоуправе или правним лицем у којем је више од 20% капитала у јавној својини, обавезно је да о томе обавести Агенцију у року од три дана од дана предузимања прве радње у поступку, као и о коначном исходу поступка у року од три дана од дана сазнања о његовом окончању. Будући да је директор “ ИТГ“ доо Смедерево, Милија Баровић, у исто време и члан градског већа Града Смедерево, предузеће у коме има власнички удео било је обавезно да обавести Агенцију о томе да учествује у поступцима јавне набавке код Општинске управе Велика Плана као и о крајњем исходу тих јавних набавки у року од три дана од завршетка тендера.

Увидом у евиденцију правних лица и поступака коју води Агенција, утврђено је да правно лице није испоштовало законску обавезу па је поднело захтев за покретање прекршајног поступка Прекршајном суду у Београду.