Препоруке у тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о високом образовању

Додељене награде за најбоље радове
10/12/2013
Извештај о правном оквиру и ризицима корупције у области ЈПП и концесија
22/07/2014

Препоруке у тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о високом образовању

print

Агенција за борбу против корупције подржава усвајање препорука координационих радних група за унапређење нормативног и институционалног оквира у просвети у тексту Нацрта закона који је припремило Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а поводом којег је у току јавна расправа.

Агенција је крајем 2013. године, у складу са својим законским овлашћењима, формирала координационе радне групе за унапређење нормативног и институционалног оквира у просвети, у чијем раду су учествовали високи представници државних органа и институција из области образовања и васпитања, као и представници независних институција, судова и тужилаштaва. На састанцима одржаним фебруара 2014. године формулисане су препоруке које се, поред осталог, односе на унапређење управљања институцијима и измене нормативног оквира у области високог образовања.

Нацртом закона о изменама и допунама Закона о високом образовању прихваћене су препоруке које се односе на прописивање рока у коме Национални савет за високо образовање треба да одлучи по жалби, прецизно прописивање у којим случајевима престају да важе дозвола за рад и акредитација, јавност података о средствима, односно изворима финансирања, као и података у вези са утврђивањем школарине, затим, рок за усвајање минималних услова за избор у звање наставника, рок у коме ће Влада именовати представнике оснивача у савет високошколске установе, као и јавност коначног извештаја о акредитацији који Комисија за акредитацију и проверу квалитета доставља Националном савету за високо образовање.

Међутим, Нацртом закона није прихваћена препорука која се односи на то да идентитет рецензената као и рецензија треба да буду доступни јавности након доношења одлуке Комисије за акредитацију и проверу квалитета о захтеву за акредитацију установе, која препорука је подржана од већине чланова координационе радне групе.