Препоруке о међународној сарадњи у области контроле имовине у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Препоруке о међународној сарадњи у области контроле имовине у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“

print

Извештај и препоруке о међународној сарадњи у области контроле имовине и административних истрага представљене су у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“. Уз препоруке, које се односе на спровођење административних истрага, размену информација, као и улогу институција за борбу против корупције, Твининг експерти представили су и међународне стандарде у овој области. Поред запослених у Агенцији за борбу против корупције, састанку су присуствовали и представници Републичког јавног тужилаштва, Специјалног тужилаштва за организовани криминал, Министарства унутрашњих послова, Пореске управе, као и Мисије Организације за безбедност и сарадњу у Европи (OSCE) и Пројекта „Превенција и борба против корупције“ (Уговор о услугама-ИПА 2013).

Од јула 2016. године Агенција за борбу против корупције спроводи двогодишњи Твининг пројекат са Националном агенцијом за борбу против корупције, Министарством правде и Вишом школом за правосуђе Републике Италије, као и Главним тужилаштвом Краљевине Шпаније. Пројекат финансира Европска унија у вредности од два милиона евра.

Recommendations on international cooperation in the area of asset declarations within the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption“

The Report and corresponding recommendations on international cooperation in the area of asset declarations and administrative inquiries were presented within the Twinning Project „Prevention and Fight against Corruption“. Apart from recommendations, pertaining to the administrative inquiries, information exchange and the role of the anti-corruption institutions, Twinning experts also presented international standards in this area. In addition to the Anti-Corruption Agency’s staff, the meeting was attended by the representatives of the Republic Public Prosecution Office, Special Prosecution Office for Organized Crime, Ministry of Interior, Tax Administration as well as Organization for Security and Cooperation in Europe and the Project “Prevention and Fight against Corruption“ (Service Contract-IPA 2013).

As of July 2016, the Anti-Corruption Agency has been implementing two-year Twinning Project with the National Anti-Corruption Authority, Ministry of Justice and Higher School for Judiciary of the Republic of Italy as well as General Prosecutor’s Office of the Kingdom of Spain. The Project is funded by the European Union in the amount of two million euro.