Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности, за услуге системске подршке ИТ систему

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности, за услуге системске подршке ИТ систему

print

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку услуге системске подршке ИТ систему, број 404-02-37/19-03 за 2019. годину

Јавна набавка мале вредности

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:
Услуге стручне подршке функционисању ИТ система.
Шифра из ОРН-а: 72250000 – Системске услуге и услуге подршке