Potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Agencije i MUP Republike Srbije

Drugi pišu: Sud potvrdio – Aleksić treba da bude smenjen
30/12/2015
OBAVEŠTENJE funkcionerima u vezi sa prijavom promena u imovini i prihodima
14/01/2016

Potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Agencije i MUP Republike Srbije

print
naslovnaAgencija za borbu protiv korupcije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije zaključili su Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji u cilju uspostavljanja saradnje radi međusobne razmene podataka iz svog delokruga, u skladu sa važećim zakonima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će na zahtev Agencije za borbu protiv korupcije dostavljati podatke iz evidencija koje vodi, a koji su Agenciji potrebni za obavljanje poslova iz njenih nadležnosti. Posebno podatke o: ličnom imenu, ličnom imenu roditelja, mestu i datumu rođenja, jedinstvenom matičnom broju građana, mestu i adresi stanovanja (prebivalište/boravište), državljanstvu fizičkih lica; podatke o vlasništvu nad pokretnim stvarima koje podležu registraciji (motorna vozila i oružje) i podatke o javnim skupovima.

Agencija za borbu protiv korupcije će na zahtev Ministarstva unutrašnjih poslova dostavljati podatke iz evidencija koje vodi, i to: registra imovine sa pratećom dokumentacijom ukoliko istom raspolaže, registra funkcionera, kao i podatke o podnetim zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka i krivičnim prijavama.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će na pojedinačno obrazložen zahtev omogućiti Agenciji za borbu protiv korupcije da preko nadležne unutrašnje jedinice za međunarodnu operativnu saradnju razmenjuje podatake koji su Agenciji potrebni za obavljanje poslova iz njene nadležnosti.
Potpisnici Sporazuma se obavezuju da blagovremeno i koordinirano planiraju i prate zajedničke obaveze koje se tiču dostupnosti, načina razmene podataka, kao i određivanja lica koja imaju pristup podacima. Po zahtevu za dobijanje podataka postupaće se u roku ne dužem od 15 dana.

Potpisnici Sporazuma direktorka Tatjana Babić i ministar Nebojša Stefanović ocenili su da će primena Sporazuma olakšati i ubrzati međusobnu razmenu podataka i konkretno postupanje u oblasti sprečavanja korupcije.