Пословник о раду Одбора Агенције

Директорка Агенције представила извештај о раду Одбору за финансије Народне скупштине
29/05/2014
Награђени радови на конкурсу „НЕЋУ ПРЕКО ВЕЗЕ“
08/12/2010

Пословник о раду Одбора Агенције

print

На основу члана 7. став 1. и члана 79. став 4. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08), Одбор Агенције за борбу против корупције, на седници одржаној 30. априла 2009. године, донео је

ПОСЛОВНИК

Одбора Агенције за борбу против корупције

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником уређују се начин рада и друга питања од значаја за рад Одбора Агенције за борбу против корупције (у даљем тексту: Одбор).

Члан 2.

(1) Седиште Одбора је у седишту Агенције за борбу против корупције  (у даљем тексту: Агенција).
(2) Одбор заседа у свом седишту, а може одлучити да поједине седнице одржи и у другом месту у Републици Србији.

Члан 3.

Одбор користи печат и штамбиљ Агенције.

Члан 4.

(1) Јавност рада Одбора остварује се:

1) објављивањем општих аката Одбора у „Службеном гласнику Републике Србије“;

2) објављивањем евиденција, извештаја и одлука у средствима јавног обавештавања;

3) омогућавањем новинарима и другим заинтересованим лицима да прате седнице Одбора са којих јавност није искључена;

4) одржавањем конференција за штампу;

5)  давањем службених саопштења;

6) издавањем зборника праксе и других публикација у вези са радом Одбора и Агенције.

(2) Податке о томе да ли је против одређеног функционера изречена мера и како је одлучено о жалби, Одбор ће сматрати информацијама од јавног значаја и омогућити им приступ.

Члан 5.

(1) Одбор остварује сарадњу са телима која обављају сродне послове у Републици Србији и у другим земљама, на основу програма и плана Агенције.
(2) Одбор може, у оквиру надлежности Агенције, организовати домаћа и међународна стручна саветовања, семинаре, округле столове, конференције и друге облике стручног рада.

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ОДБОРА

Члан 6.

(1) Одбор има председника и заменика председника.
(2) Председника и заменика председника бирају чланови Одбора на период од годину дана.
(3) Председник Одбора:
1) представља и заступа Одбор пред државним органима и другим домаћим и међународним телима и организацијама;
2) стара се о организацији рада и извршавању задатака и одлука Одбора;
3) припрема и сазива седнице Одбора, предлаже дневни ред седница и председава седницама;
4) предлаже покретање поступка за утврђивање да ли постоје разлози за разрешење члана Одбора и покретање поступка за разрешење директора и заменика директора Агенције;
5) стара се о примени Пословника и других аката Одбора;
6) сазива стручне састанке и председава им;
7) потписује одлуке и акте Одбора;
8) сарађује са директором и саветодавним и радним телима Агенције;
9) сазива конференције за штампу и даје изјаве средствима јавног обавештавања, на основу утврђених ставова Одбора;
10) обавља друге послове одређене законом, овим Пословником, одлукама и другим актима  Одбора.

(4) Заменик председника замењује председника у случају његове одсутности или спречености и обавља друге послове за које га председник Одбора овласти.

Члан 7.

(1) Одбор има секретара.
(2) Одбор именује секретара из реда запослених у Агенцији, на предлог председника Одбора.
(3) За секретара Одбора може бити именовано лице које је дипломирани правник са положеним правосудним испитом, са најмање седам година радног искуства на пословима у правосуђу или управи и знањем енглеског језика.
(4) Секретар Одбора припрема седнице Одбора, координира рад чланова Одбора, помаже председнику Одбора у обављању послова из његове надлежности, припрема нацрте одлука у сарадњи са саветницима, стара се о састављању, достављању и објављивању писаних отправака одлука, и обавља друге послове у складу са законом, општим актима Агенције и налозима Одбора или председника Одбора.

III НАЧИН РАДА

Члан 8.

(1) Предмети се распоређују у рад члану Одбора – известиоцу, према редоследу увођења у уписник Одбора и азбучном реду презимена чланова Одбора.
(2) Изузетно, Одбор или председник Одбора може поједини предмет распоредити и мимо редоследа из става 1. овог члана ако се ради о материји коју је неки од чланова  Одбора посебно изучавао.

Члан 9.

(1) Одбор ради и одлучује у седници.
(2) Седница Одбора може се одржати ако јој присуствује више од половине чланова Одбора.

Члан 10.

(1) Седнице Одбора одржавају се, по правилу, два пута месечно.
(2) Председник Одбора сазива седницу и предлаже дневни ред, по сопственој иницијативи или на захтев најмање два члана Одбора.
(3) Позив за седницу, са предлогом дневног реда и материјалом на који се предложени дневни ред односи, доставља се члановима Одбора најкасније три дана пре дана одређеног за одржавање седнице.
(4) Позив за седницу садржи редни број седнице  и  време и место њеног одржавања.
(5) Изузетно, када постоје оправдани разлози за хитно поступање, седница Одбора се може сазвати телефоном, електронском поштом или на други погодан начин, у року краћем од рока из става 3. овог члана, а поједини материјали могу се доставити члановима Одбора и пред почетак седнице.

Члан 11.

(1) Седница Одбора на којој се одлучује о жалби затворена је за јавност.
(2) Седница Одбора на којој се расправља и одлучује о другим питањима из надлежности Одбора, осим о предмету из става 1. овог члана, јавна је.
(3) Одбор може искључити јавност са седнице из става 2. овог члана, у целости или за само један њен део, ако би то могло да угрози вођење законом прописаног поступка, или ако то налажу интереси морала, заштите приватности, или чувања државне, службене, пословне или професионалне тајне.
(4) Секретар Одбора и саветници задужени за предмете о којима се расправља и одлучује учествују у раду седнице која је затворена за јавност или са које је јавност искључена.

Члан 12.

(1) Председник и чланови Одбора имају право и дужност да присуствују седници и учествују у њеном раду и у одлучивању.
(2) Члан Одбора који је спречен да присуствује седници дужан је да о томе благовремено обавести председника Одбора и да наведе разлоге за своје одсуство. Председник о својој спречености обавештава заменика председника, а ако је и он спречен, једног од чланова Одбора или секретара Одбора.
(3) У случају да седници не присуствује потребан број чланова Одбора (члан 13. став 2), седница се неће одржати, а наредна седница биће заказана у кратком року, на начин који не искључује примену одредбе члана 10. став 5. Пословника.

Члан 13.

(1) Седници Одбора председава председник, а у случају његове спречености заменик председника Одбора.
(2) Председник Одбора отвара седницу Одбора, утврђује да ли је присутан број чланова потребан за рад и одлучивање, обавештава који су чланови Одбора најавили и оправдали одсуство и ко седници присуствује као позвано лице.

Члан 14.

(1) На почетку седнице Одбор усваја записник са претходне седнице.
(2) Члан Одбора може ставити примедбе на записник и тражити да се у њега унесу  одговарајуће измене и допуне, о чему Одбор одлучује без одлагања.
(3) Председник Одбора констатује да је записник усвојен без примедби, односно са изменама и допунама које су прихваћене.

Члан 15.

(1) Дневни ред седнице Одбора утврђује се на седници.
(2) Члан Одбора може образложеним предлогом тражити да се предложени дневни ред измени или допуни, о чему Одбор одлучује без одлагања.
(3) Одбор се изјашњава о предлогу дневног реда у целини, након чега председник Одбора саопштава какав је дневни ред утврђен.
(4) Председник Одбора може изменити редослед разматрања појединих тачака дневног реда, или објединити расправу о појединим тачкама или питањима у оквиру тачака дневног реда.

Члан 16.

(1) Разматрање сваке тачке дневног реда почиње извештајем члана Одбора – известиоца, а у његовој одсутности извештајем члана Одбора кога одреди председник Одбора.
(2) Након извештаја из става 1. овог члана, председник Одбора отвара расправу.
(3) Реч у расправи може добити члан Одбора који то затражи и коме председник Одбора то дозволи.
(4) Члан Одбора и други учесник у раду седнице може говорити само о питању на које се односи разматрана тачка дневног реда, а о истом питању може говорити више од једном тек када остали чланови Одбора искористе своје право на учешће у расправи.
(5) Председник Одбора може затражити од секретара Одбора и саветника да дају потребна обавештења или објашњења.

Члан 17.

(1) У поступку за утврђивање да ли постоје разлози за разрешење члана Одбора, Одбор расправља и одлучује без члана Одбора чије разрешење је предложено.
(2) Члан Одбора чије је разрешење предложено има право:
1) да се у року од 15 дана од достављања предлога за разрешење изјасни о предлогу и да предложи или приложи доказе који потврђују наводе из његовог изјашњења;
2) да своје ставове износи сам или уз стручну помоћ адвоката кога је сам изабрао и овластио да га заступа;
3) да присуствује седници на којој се одлучује о предлогу за његово разрешење, да на тој седници буде саслушан, да поставља питања сведоцима чије је саслушање Одбор одредио и да ставља примедбе на поједине доказе.

Члан 18.

У поступку за разрешење директора или заменика директора Агенције примењују се одредбе Пословника које се односе на поступак за утврђивање  да ли постоје разлози за разрешење члана Одбора (члан 17).

IV ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 19.

(1) Кад утврди да више нема пријављених за расправу, председник Одбора констатује да је расправа завршена и предлаже доношење одлуке.
(2) О сваком питању из дневног реда Одбор одлучује након завршене расправе која се на то питање односи.
(3) Нацрт одлуке из предлога дневног реда приложеног уз позив за седницу припрема, у сарадњи са чланом Одбора – известиоцем,  саветник који је, у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места  у Агенцији, распоређен на рад у Одбору.
(4) Ако има више различитих предлога, председник Одбора одређује редослед по коме ће се предлози ставити на гласање, водећи рачуна о логичкој структури проблема.
(5) Ако после завршене расправе Одбор закључи да нису у потпуности разјашњена сва спорна питања, председник ће одложити одлучивање.

Члан 20.

(1) Члан Одбора има право и дужност да гласа о сваком предлогу о коме се  на седници одлучује.
(2) Гласа се јавно дизањем руке на питање „ко је за?“ и „ко је против?“, осим ако Одбор одлучи да се о поједином предлогу гласа тајно и при том одмах одреди начин тајног гласања.
(3) Члан Одбора може се уздржати од гласања, ако је повезано лице са јавним функционером или другим лицем поводом кога се одлучује.

Члан 21.

(1) Одбор одлуке доноси већином гласова свих чланова.
(2) После завршеног гласања, председник Одбора утврђује резултат гласања и објављује да ли је предлог о коме се гласало усвојен или није усвојен, односно да ли је одређена одлука донета или није донета.

Члан 22.

(1) Члан Одбора има право на издвојено мишљење, које може бити сагласно или несагласно са прихваћеним ставом Одбора.
(2) Члан Одбора је дужан да издвојено мишљење са образложењем, у писаном облику, достави председнику Одбора, најкасније у року од 48 часова од завршетка седнице.
(3) Ако се одлука Одбора објављује, у исто време и на истом месту објављује се и издвојено мишљење из става 1. овог члана, у обиму који не сме бити већи од обима одлуке.

Члан 23.

(1) Одбор одлучује у форми одлуке, закључка, иницијативе, правног става, мишљења, препоруке и  упутства.
(2) Одлуком се решава о жалби, усваја годишњи извештај о раду Агенције, одлучује о оснивању саветодавних и радних тела Агенције, предлажe Народној скупштини разрешење члана Одбора, бира и разрешава директор и заменик директора Агенције, доноси, мења и допуњује Пословник, и одлучује о другим питањима материјалноправног карактера.
(3) Закључком се покреће поступак за утврђивање да ли постоје разлози за разрешење члана Одбора и поступак за разрешење директора и заменика директора, и одлучује о другим процедуралним питањима.
(4) Иницијативом се предлаже доношење или измена и допуна закона или другог прописа.
(5) Остале одлуке из става 1. овог члана, које нису обухваћене одредбама става 2 – 4 овог члана, Одбор доноси у складу са законом, Пословником,  општим актима Агенције и потребама свог рада.

Члан 24.

Ако се одлука Одбора објављује, то се чини након потписивања писаног отправка одлуке јавном функционеру на кога се односи, а најкасније у року од осам дана од дана доношења.

V ЗАПИСНИК

Члан 25.

(1) О раду седнице Одбора води се записник.
(2) Записник садржи основне податке о седници, а нарочито: редни број седнице, време и место њеног одржавања, имена председавајућег и присутних чланова Одбора, дневни ред седнице, битне делове излагања појединих чланова Одбора, резултате гласања о појединим питањима, усвојене предлоге и донете одлуке.
(3) Члан Одбора који је на седници издвојио мишљење може тражити да се битни делови његовог мишљења унесу у записник.

Члан 26.

(1) Записник се израђује у што краћем року, а најкасније пет дана од дана одржане седнице.
(2) Записник води лице које одреди секретар Одбора.
(3) О изради записника старају се председник и секретар Одбора.
(4) Записник се доставља члановима Одбора најкасније са позивом за наредну седницу.
(5) Усвојени записник потписују секретар и председник Одбора и записничар.

Члан 27.

Усвојени записници, са свим материјалима са седнице, спајају се за сваку седницу као један предмет и одлажу и чувају у архиви Одбора, сагласно прописима о архивској грађи и канцеларијском пословању.

VI  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА

Члан 28.

(1) Пословник се мења и допуњује на начин на који се доноси.
(2) Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника може поднети председник и сваки члан Одбора.
(3) Предлог из става 2. овог члана подноси се у облику у коме се доноси одлука и мора бити образложен.

Члан 29.

(1) Доношење новог пословника може предложити председник и сваки члан Одбора.
(2) Предлог новог Пословника подноси се у облику у коме се доноси Пословник и мора бити образложен.

VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

.
Члан 30.

До избора председника Одбора седнице Одбора сазива и председава им најстарији члан Одбора.

Члан 31.

Агенција има печат који је округлог облика, пречника 32 мм и садржи у средини грб Републике, а око грба у концентричним круговима исписане називе „Република Србија“ и „Агенција за борбу против корупције“ и испод грба назив „Београд“.
Печат Агенције израђује се у два примерка на којима се текст исписује на српском језику, ћириличним писмом.

Члан 32.

Агенција има штамбиље који се израђују и користе у складу са прописима о канцеларијском пословању.

Члан 33.

Поједина питања која се односе на рад Одбора, а нису уређена Пословником, Одбор може уредити својом посебном одлуком.

Члан 34.

(1) Одбор образује редакцијску групу из реда својих чланова, ради припреме аката за објављивање у „Службеном гласнику Републике Србије“.
(2) Састав редакцијске групе из претходног става мења се сваких шест месеци.

Члан 35.

Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

проф. др Чедомир Чупић