Пети координациони састанак државних органа у борби против корупције

Прес децембар 2012.
08/01/2013
Press 2012.
08/01/2013

Пети координациони састанак државних органа у борби против корупције

print

У Агенцији за борбу против корупције одржан је 18. октобра пети координациони састанак државних органа који имају важну улогу у спречавању и сузбијању корупције. Тема састанка била је корупција у просвети. Учесници су се сагласили је потребно деловати у три правца: кроз унапређење закона, планове интегритета и потпуну примену постојеће надлежности надзорног тела. Договорено је да се конституишу два ad hoc радна тела. Задатак првог био би пружање стручне помоћи ресорном Министарству приликом доношења нацрта закона за које је, према Акционом плану, преостало 10 месеци. Друго би радило на унапређењу рада институција.

Када је реч о системској корупцији у просвети, посебна пажња била је посвећена питањима у вези са радом просветне инспекције, унутрашњом организацијом и начином рада Министарства просвете, као и недостацима постојећих закона. На пример, у Закону о раду који не предвиђа непотизам као посебан разлог за отказ уговора о раду, Агенција нема могућност да утиче на пуноважност незаконито закључених уговора о раду или у Закону о високом образовању који не предвиђа санкцију за установу и декана у случају необјављивања конкурса за избор у звање.

Састанку су присуствовали: Заштитник грађана, шест представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја, представници Државне ревизорске институције, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Народне скупштине, првог потпредседника Владе, Министарствa унутрашњих послова, Безбедносно информативне агенције, Министарствa здравља, Народне банке Србије, Управе за спречавање прања новца, Управе за јавне набавке, Пореске управе, Агенције за привредне регистре, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Савета за борбу против корупције, Прекршајног суда у Београду, Врховног касационог суда, Републичке радиодифузне агенције, као и чланови Одбора Агенције и директор Агенције.

Наредни координцациони састанак на тему корупције у просвети планиран је за другу половину новембра. Договорено је да Агенција за борбу против корупције позове и представнике Комисије за акредитацију и проверу квалитета, приватних универзитета као и синдиката просвете.

Показатељи корупције у просвети

Представке: Агенција за борбу против корупције примила ја 136 представки које се односе на просвету. Њихов број повећава се из године у годину тако да је 2013. примљено 76 представки, што је више него у претходне три године: 2012 – 35, 2011. године – 14, 2010. године – 11. Највећи број представки односи се на факултете и високе, средње и основне школе, а мањи број на предшколске установе и домове ученика. Проблеми на које се Агенцији скреће пажња односе се на незаконитости и нерегуларности приликом запошљавања (непотизам, спорни конкурси за избор директора и наставног особља, страначко запошљавање) и незаконитости и нерегуларности у поступцима јавних набавки и финансијске малверзације (ненаменско трошење буџетских средстава). Мањи број представки односи се на давање и примање мита („продају и куповину“ радних места, давање мита за одбрану докторске дисертације или полагање испита). Такође, указивано је и на нерегуларности приликом нострификације диплома, избора извођача ђачких екскурзија, решавања стамбених потреба и мобинг.

Сукоб интереса: Агенција за борбу против корупције у области сукоба интереса у области просвете има 79 предмета. На недозвољену кумулацију јавних функција од којих је једна у просвети односи се 54 случајева, у 20 је реч о непотизму, тј. запошљавању повезаних лица (супружника, деце и других блиских сродника) јавних функционера пре свега декана и директора високих, средњих и основних школа, као и чланова школских одбора. Остваривање одређене користи за јавног функционера (најчешће, закључивање уговора о пословној сарадњи са привредним друштвима у власништву јавног функционера или са њим повезаних лица) садржина је пет предмета.

Превенција: Агенција за борбу против корупције је у току израде нацрта планова интегритета, са представницима факултета и школа, утврђивала специфичне ризика на корупцију, спровела квалитативно истраживање и анализирала Закон о уџбеницима и другим наставним средствима.

Ризици на корупцију у установама високог образовања препознати су пре свега у вези са уписом студената, испитивањем и евалуацијом знања, формирањем цена услуга које пружају факултети и управљањем средствима која факултети прикупљају као сопствене приходе, као и изборима у научно-наставна звања. У установама основног и средњег образовања ризик од корупције постоји при упису у школе и распоређивању ученика у одељења, испитивању и евалуацији знања, вођењу школских евиденција, издавању јавних исправа, расподеле фонда часова наставницима, издавању у закуп просторија школе, набавци уџбеника, организација екскурзија и друго.

Анализом важећег Закона, као и Нацрта закона о уџбеницима и другим наставним средствима које је израдило Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Агенција за борбу против корупције утврдила је да постоје ризици за корупцију. Они се односе, пре свега, на увећање дискреционих овлашћења министра, непостојање критеријума за одлучивање, непостојање поступка, нејасне и непрецизне одредбе, непостојање одговарајућих санкција за кршење одредаба закона. У оквиру јавне расправе организоване од 31. маја до 2. јула 2013. године Агенција је припремила мишљење о процени ризика корупције и доставила га ресорном министарству и дала препоруке за њихово одклањање као и унапређивање поступка одобравања и избора уџбеника у школама. Мишљење је доступно на сајту Агенције http://www.acas.rs/sr_cir/praksa-agencije/analize-propisa-na-rizike-od-korupcije.html