Pravila o radu odbora
14/07/2010
Pres jul 2013.
02/08/2013

Odeljenje za registre

print

 

Jedan od najvažnijih poslova Odelenja jeste vođenje registra funkcionera i registra imovine funkcionera. Do sada u Republici Srbiji nije postojala kompletna i tačna evidencija o funkcionerima, odnosno onim licima koja, u skladu za zakonskom definicijom funkcionera, spadaju u grupu građana Srbije koji se nalaze na odgovornim i uticajnim mestima u društvu. Registar funkcionera je osnova za sve ostale registre koje Agencija vodi u skladu sa Zakonom, pa je težište i prioritet Agencije da ima ažuran operativan sistem evidencija koji će raspolagati sa različitim podacima o pravnim i fizičkim licima koji imaju značajan uticaj na društvo.

Odelenje za registre obavlja sledeće poslove:

  • prijem obaveštenja o stupanju na funkciju i o prestanku funkcije;
  • prijem izveštaja o imovini i prihodima u skladu sa Zakonom, provere blagovremenosti podnošenja i formalne ispravnosti izveštaja, arhiviranja i čuvanja izveštaja;
  • vođenje registra funkcionera;
  • vođenje registra imovine funkcionera i povezanih lica iz člana 43. stav 2. Zakona;
  • evidencija pravnih lica u kojima je funkcioner vlasnik više od 20% udela ili akcija;
  • vođenje kataloga poklona;
  • objavljivanje i ažuriranje na internet prezentaciji Agencije podataka o imovini funkcionera koji su javni u skladu sa drugim propisima, kao i drugih podataka za koje funkcioner, odnosno povezana lica daju saglasnost da se objave;
  • prijem obaveštenja o prenosu upravljačkih prava i podataka o licu na koje su ta prava preneta;
  • postupak sprovođenja Zakona u pogledu prenosa upravljačkih prava privrednim društvima u kojima funkcioneri imaju više od 3% udela;

 

Tabelarni prikaz podnetih zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka koje je podnelo Odeljenje za registre Sektora za operativne poslove u 2013. godini