Одељење за регистре

print

 

Један од најважнијих послова Оделења јесте вођење регистра функционера и регистра имовине функционера. До сада у Републици Србији није постојала комплетна и тачна евиденција о функционерима, односно оним лицима која, у складу за законском дефиницијом функционера, спадају у групу грађана Србије који се налазе на одговорним и утицајним местима у друштву. Регистар функционера је основа за све остале регистре које Агенција води у складу са Законом, па је тежиште и приоритет Агенције да има ажуран оперативан систем евиденција који ће располагати са различитим подацима о правним и физичким лицима који имају значајан утицај на друштво.

Оделење за регистре обавља следеће послове:

  • пријем обавештења о ступању на функцију и о престанку функције;
  • пријем извештаја о имовини и приходима у складу са Законом, провере благовремености подношења и формалне исправности извештаја, архивирања и чувања извештаја;
  • вођење регистра функционера;
  • вођење регистра имовине функционера и повезаних лица из члана 43. став 2. Закона;
  • евиденција правних лица у којима је функционер власник више од 20% удела или акција;
  • вођење каталога поклона;
  • објављивање и ажурирање на интернет презентацији Агенције података о имовини функционера који су јавни у складу са другим прописима, као и других података за које функционер, односно повезана лица дају сагласност да се објаве;
  • пријем обавештења о преносу управљачких права и података о лицу на које су та права пренета;
  • поступак спровођења Закона у погледу преноса управљачких права привредним друштвима у којима функционери имају више од 3% удела;

 

Табеларни приказ поднетих захтева за покретање прекршајних поступака које је поднело Одељење за регистре Сектора за оперативне послове у 2013. години