Odbor Agencije ponovo odlučuje po presudi Upravnog suda

8. sednica Odbora Agencije
18/05/2011
Služba za rešavanje sukoba int.
19/06/2012

Odbor Agencije ponovo odlučuje po presudi Upravnog suda

print

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije, na sednici održanoj 7. septembra 2011. godine, razmatrao je informacije o radu Agencije i odlučivao po žalbama javnih funkcionera na odluke Agencije za borbu protiv korupcije.

Na sednici Odbora konstatovan je i prijem presude Upravnog suda po tužbi javnog funkcionera Aleksandra Tijanića na konačnu odluku Agencije kojom mu je izrečena mera upozorenja.

Odbor Agencije je konstatovao da je Upravni sud, nakon neuobičajeno brzog postupanja u ovom predmetu, ne ulazeći u sadržinu i razloge donošenja odluke, poništio odluku Agencije iz proceduralnih razloga i vratio predmet Agenciji na ponovno odlučivanje. Osporenu odluku kojom je odbijena žalba ovog javnog funkcionera na odluku o meri upozorenja Odbor je doneo 20. aprila 2011. godine.

U postupku ponovnog odlučivanja Agencija će u svemu postupiti saglasno presudi Upravnog suda i otkloniti sve proceduralne nedostatke odluke.

U međuvremenu, Odbor podseća da je 12. jula 2011. godine svojom odlukom odbio i žalbu Aleksandra Tijanića na odluku Agencije kojom mu je izrečena mera preporuke za razrešenje.