Обележавање Међународног дана борбе против корупције

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Обележавање Међународног дана борбе против корупције

print

Међународном конференцијом “Иновативни одговори на актуелне изазове у области спречавања корупције”, која се одржава 12. децембра у Београду, Агенција за борбу против корупције обележава Међународни дан борбе против корупције и десет година рада Агенције за борбу против корупције. Конференција је реализована уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији.

Конференција је усмерена на размену искуства и добрих пракси у области приоритизације провере имовине функционера, лобирања, рада Мреже институција за спречавање корупције, као и иновативних решења у недавно усвојеним прописима у области спречавања корупције.

„Неопходно је да користимо постојеће механизме и добре праксе, као и потенцијал иновативних решења у области спречавања корупције, у чему је сарадња на националном и међународном нивоу од кључног значаја. Изазови су сваког дана све озбиљнији, због чега треба да улажемо континуиране напоре да на њих на адекватан начин и одговоримо“, нагласио је Драган Сикимић, директор Агенције за борбу против корупције.

„Корупција изазива забриност како у Србији тако и у другим земљама ОЕБС-а. Из тог разлога, размена најбољих пракси заснована на регионалном приступу је кључна за борбу против ове појаве”, рекао је шеф Мисије ОЕБС-а у Србији, амбасадор Андреа Орицио. “Ми радимо у духу искреног партнерства са државним институцијама и цивилним друштвом, помажући релевантним заинтересованим странама у њиховим напорима у борби против корупције, јачајући њихове капацитете и механизме који имају за циљ ефикасно поступање и превенцију.”  
Међународни дан борбе против корупције обележава се од 9. децембра 2004, годину дана од како су Уједињене нације усвојиле Конвенцију против корупције с циљем подизања свести о корупцији и улози Конвенције у превенцији и борби против корупције. УН Конвенција против корупције ступила је на снагу 2005. године и исте године је ратификовала Република Србија.

 Marking of the International Anti-Corruption Day

The Anti-Corruption Agency of the Republic of Serbia marks the International Anti-Corruption Day and 10th anniversary of its work, at the International Conference on Innovative Responses to Current Challenges in the Area of Corruption Prevention, held on December 12 in Belgrade. The Conference is organized with the support of the OSCE Mission to Serbia.

The Conference is aimed at fostering experience and best practice exchange in the area of prioritization of officials’ asset verification, lobbying, work of the Network of Corruption Prevention Authorities, as well as innovative solutions in recently adopted laws on corruption prevention.

“It is necessary to use the existing mechanisms and best practices, as well as the potential of innovative solutions in the anti-corruption field, pointing out that the cooperation with national and international level is of key importance. Everyday challenges are more serious, for these reasons we should invest continuous efforts so at provide adequate responses”, stressed the director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić.

“Corruption is a concern in Serbia and across the OSCE area. Therefore, exchanging best practices based on a regional approach is key to tackle this phenomenon,” said the Head of the OSCE Mission to Serbia, Ambassador Andrea Orizio. “We work in genuine partnership with state institutions and civil society, assisting relevant stakeholders in their anti-corruption efforts, strengthening their capacities and mechanisms aiming at effective response and prevention.”

The International Anti-Corruption Day has been observed annually on December 9, since the passage the United Nations Convention Against Corruption on October 31, 2003 to raise awareness on corruption as well as the role of the Convention in prevention and fight against corruption. UN Convention entered into force in 2005 which is when it was also ratified by the Republic of Serbia.