Обавеза пријаве имовине и прихода – подсетник за функционере

Завршетак Твининг пројекта “Превенција и борба против корупције”
16/01/2019
Настављен циклус обука „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“
29/01/2019

Обавеза пријаве имовине и прихода – подсетник за функционере

print
Агенција за борбу против корупције подсећа функционере да су дужни да поднесу извештај о имовини и приходима (у даљем тексту: Извештај) најкасније до 31. јануара текуће године са стањем на дан 31. децембра претходне године, уколико је дошло до битних промена у односу на податке из претходно поднетог Извештаја.

Подсећамо да је и функционер, коме је престала јавна функција, дужан да поднесе Извештај о битним променама једном годишње и у наредне две године по престанку јавне функције.

Битном променом сматра се свака промена података из Извештаја, која се односи на имовину, чија вредност прелази износ годишње просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији.

Износ годишње просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији приближно износи око 4.500 евра.

Након што Републички завод за статистику утврди тачан износ годишњe просечнe нето зарадe у 2018. години у Републици Србији, податак о томе биће објављен и на интернет презентацији Агенције.