О Агенцији

Оснивање и надлежности

Скупштина Србије усвојила је Закон о Агенцији за борбу против корупције 23. октобра 2008. године.

Закон прописује да је Агенција самосталан и независан државни орган чије су надлежности да:

 • надзире спровођење Националне стратегије за борбу против корупције, Акционог плана за примену Стратегије и секторских акционих планова и даје мишљења у вези са њиховом применом;
 • покреће поступак и изриче мере због повреде овог закона;
 • решава о сукобу интереса;
 • води регистар функционера, регистар имовине и прихода функционера, као и посебне евиденције у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције;
 • обавља послове у складу са законом којим је уређено финансирање политичких странака;
 • даје смернице за израду планова интегритета у јавном и приватном сектору;
 • уводи и спроводи програме обуке о корупцији, у складу са овим законом;
 • даје мишљења и упутства за спровођење Закона о Агенцији за борбу против корупције;
 • даје иницијативе за измену и доношење прописа у области борбе против корупције;
 • прати и обавља послове који се односе на организовање координације рада државних органа у борби против корупције;
 • сарађује са другим државним органима у припреми прописа у области борбе против корупције;
 • пружа стручну помоћ у области борбе против корупције;
 • поступа по представкама правних и физичких лица;
 • организује истраживања, прати и анализира статистичке и друге податке о стању корупције;
 • у сарадњи са надлежним државним органима прати међународну сарадњу у области борбе против корупције;
 • обавља и друге послове одређене законом.

Органи Агенције су Одбор и директор. Чланове Одбора изабрала је Скупштина Србије 18. марта 2009 године, на основу предлога овлашћених предлагача (Административног одбора Народне скупштине; председника Републике; Владе; Врховног касационог суда (Врховног суда); Државне ревизорске институције; Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја, путем заједничког договора; Социјално-економског савета; Адвокатске коморе Србије;  удружења новинара у Републици Србији, путем заједничког договора) . Један изабрани члан поднео је оставку и 29. маја изабран је нови члан, тако да Одбор ради у пуном саставу (9 чланова).

Одбор је конституисан 15. априла 2009. године. Расписан је јавни конкурс за избор директора и заменика директора и објављен је 18. маја 2009. године у једном дневном листу, а 22. маја 2009. године у Службеном гласнику. Реч је о јавном конкурсу за избор јавног функционера.

Закон прописује да директор представља Агенцију, руководи радом, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова Агенције, доноси одлуке о повреди Закона о Агенцији за борбу против корупције и изриче мере, припрема годишњи извештај о раду Агенције, израђује предлог буџетских средстава за рад Агенције, доноси опште и појединачне акте, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Агенцији, спроводи одлуке Одбора Агенције и врши друге послове одређене законом.

Закон прописује да за директора може да буде изабрано лице које испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет и најмање девет година радног искуства и није осуђено за кривично дело које га чини недостојним за вршење функције директора.  Директор не може да буде члан политичке странке и подлеже истим обавезама и забранама које се по Закону о Агенцији за борбу против корупције односе на функционере

Агенција има заменика директора, кога бира на јавном конкурсу Одбор Агенције.

Мандат заменика директора престаје избором новог директора.

На заменика директора сходно се примењују одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције које се односе на директора.

Директор има право на плату једнаку плати министра, а заменик директора плату једнаку плати државног секретара. Члан Одбора Агенције има право на месечну накнаду у висини две просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији

Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1. јануара 2010. године.

Даном почетка примене овог закона Агенција преузима од Републичког одбора за решавање о сукобу интереса запослене, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење надлежности у области рада Агенције.