Lista bodovanja kandidata koji su se prijavili na javni poziv za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta

Izveštaji o troškovima izbornih kampanja za Beograd podnose se Agenciji do 17. aprila 2018. godine
21/03/2018
Poseta ambasadora SAD Agenciji za borbu protiv korupcije
26/03/2018

Lista bodovanja kandidata koji su se prijavili na javni poziv za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta

print
Agencija za borbu protiv korupcije je 19. februara raspisala javni poziv za izvođača za sprovođenje treninga za trenere u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru. Na javni poziv prijavu je poslao jedan kandidat. Komisija za izbor izvođača je na osnovu unapred definisanih kriterijuma izvršila ocenjivanje prijava i formirala Listu bodovanja. U skladu sa Odlukom o raspisivanju javnog poziva za izvođača za sprovođenje treninga za trenere u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru, kandidat ima pravo da izjavi prigovor na Listu bodovanja u roku od tri dana od njenog objavljivanja, a Komisija će uputiti odgovor kandidatu u roku od osam dana.