Kontrola finansiranja izborne kampanje 2012. godine

Alumnisti Maršal fonda posetili Agenciju
03/06/2013
Učešće organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije
04/06/2013

Kontrola finansiranja izborne kampanje 2012. godine

IMG_0394m
print

Agencija za borbu protiv korupcije je na konferenciji održanoj 31. maja predstavila Prvi izveštaj o kontroli troškova političkih subjekata – izborne kampanje nakon izbora održanih 2012. godine. U izveštaju su predstavljeni podaci koji su korišćeni za proces analize i kontrole, analizirani finasijski pokazatelji, prikazani prihodi i rashodi i izborno jemstvo, ali i predstavljene prepreke na koje je Agencija naišla tokom analize i kontrole. Razvrstane su i činjenice koje ukazuju na povrede Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i to na formalne i suštinske i navedene su predstojeće aktivnosti Agencije u pogledu kontrole.

 

Rezultate kontrole predstavili su direktor Agencije, Tatjana Babić, predsednik Odbora, prof. dr. Branko Lubarda, član Odbora, prof. dr. Zoran Stojiljković, direktor organizacije Transparentnost Srbija, prof. dr. Vladimir Goati i ekspert na projektu USAID, Bendžamin Alen. Na konferenciji su učestvovali predstavnici javne uprave Republike Srbije, organizacije civilnog društva i mediji, a organizovana je u saradnji sa USAID u okviru Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast.

Izveštaj sadrži i priloge koji prikazuju izborne liste po mestima za koje nisu dostavljeni izveštaji, najveći i najmanji novčani prihod, nenovčane prihode, neizmirene obaveze političkih subjekata kao i spisak pravnih lica koji su dali priloge, a istovremeno su imali dugovanja po osnovu javnih prihoda.

Najavljeno postupanje Agencije u narednom periodu podrazumeva sledeće korake:
– rad na daljem podnošenju zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv političkih subjekata i odgovornih lica u političkim subjektima koji nisu podneli izveštaj o troškovima izborne kampanje. Do 30. aprila 2013. godine, Agencija je Prekršajnom sudu u Beogradu, kao mesno nadležnom, podnela 176 zahteva;
– upućivanje zahteva za izjašnjenje političkim subjektima vezano na činjenice koje su utvrđene u postupku kontrole, a koje upućuju na moguću povredu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti kao i izricanje mera upozorenja političkom subjektu ukoliko se u postupku kontrole utvrde nedostaci koji se mogu otkloniti, kao i podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka;
– upućivanje predmeta sa uočenim pojavama nadležnim organima na dalje postupanje (Poreska uprava, Javno tužilaštvo, Državna revizorska institucija) i
– dalja kontrola izveštaja o troškovima izbornih kampanja i kroz kontrolu godišnjih finansijskih izveštaja političkih subjekata.

Prvi izveštaj o kontroli troškova političkih subjekata – izborne kampanje nakon izbora održanih 2012. godine

Prilog 1: Prikaz izbornih lista prema mestima za koje izveštaji nisu dostavljeni do 24. aprila 2013. godine

Prilog 2: Prikaz najvećih i najmanjih novčanih priloga fizičkih i pravnih lica po posmatranim nivoima izbora

Prilog 3: Prikaz nenovčanih priloga fizičkih i pravnih lica iskazanih po posmatranim nivoima izbora sa naznakom vrste nenovčanih priloga

Prilog 4: Prikaz neizmirenih obaveza političkih subjekata do dana podnošenja izveštaja Agenciji

Prilog 5: Prikaz spiska pravnih lica koji su dali priloge političkim subjektima, a istovremeno su imali dugovanja po osnovu javnih prihoda