КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА УСМЕРЕНИМ НА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ДРУШТВА У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Ариље- Избори за одборнике
20/06/2012
Бач – Избори за одборнике
20/06/2012

КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА УСМЕРЕНИМ НА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ДРУШТВА У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

print
Услед промене седишта Агенције за борбу против корупције, које је условило привремени прекид рада интернет презентације и е-маил сервера, као и због изразито малог броја пријава које су пристигле до истека рока за конкурисање, РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОДУЖАВА СЕ ДО 18. ОКТОБРА 2011. ГОДИНЕ У 16 ЧАСОВА.

Контекст

 

Агенција за борбу против корупције (у даљем тексту „Агенција“) сматра да цивилно друштво представља један од стратешких партнера државе у борби против корупције и јачању друштвеног интегритета. Расписивање конкурса за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва представља облик те сарадње.

Ово је први конкурс за доделу финансијских средстава који Агенција расписује. Имајући то у виду, један од специфичних циљева због којих је конкурс расписан заснива се на потреби Агенције да развије и тестира механизам конкурисања организација цивилног друштва за средства из државног буџета за пројекте из области борбе против корупције и јачања друштвеног интегритета. Агенција се, из тог разлога, определила да у овом конкурсном циклусу додели финансијска средства за реализацију једног пројекта мале вредности организацији цивилног друштва чији предлог пројекта, према дефинисаним критеријумима, буде оцењен као најбољи.

Уколико се покаже да је овакав вид сарадње и укључивања организација цивилног друштва у борбу против корупције делотворан, сврсисходан и одржив, Агенција ће у наредним буџетским циклусима определити веће износе за подршку антикорупцијским пројектима организација цивилног друштва.

Општи циљ конкурса

Обезбедити одрживост учешћа цивилног друштва у борби против корупције и јачању друштвеног интегритета.

Специфични циљеви конкурса

 

  1. Пружити подршку развоју механизама одговорности и транспарентности и јачању интегритета друштвених актера у борби против корупције.

  2. Пружити подршку имплементацији препорука Националне стратегије за борбу против корупције које се односе на учешће цивилног друштва и грађана у борби против корупције.

  3. Отворити додатне могућности за партиципацију цивилног друштва у формулисању и анализи јавних политика.

  4. Развити и тестирати механизам за конкурисање организација цивилног друштва за средства из буџета, које расписује Агенција.

  5. Укупан износ средстава која се додељују и дужина трајања пројекта

Укупан износ средстава која се додељују ради реализације пројекта је 2.000.000,00 РСД. Подносилац чијем предлогу пројекта буду додељена средства треба да отвори наменски рачун само за потребе одобреног пројекта.
Агенција задржава право да не додели средства уколико ниједан од поднетих предлога пројеката не добије довољан минимални број бодова, сходно утврђеним критеријумима оцењивања.

Време трајања пројекта не треба да буде краће од 6 ни дуже од 8 месеци.

Ко може да конкурише

Да би предлог пројекта био узет у разматрање потребно је да потиче од подносиоца који је:

– стекао статус удружења према Закону о удружењима (Сл. гласник РС, бр. 51/09),
– у последње 3 године (2008, 2009. и 2010. год.) реализовао пројекте у укупној вредности од најмање 100.000,00 евра,
– поднео предлог пројекта у конкурсом предвиђеном року, и
– поднео предлог пројекта на предвиђеном обрасцу са потребном пратећом документацијом.

Предност ће имати предлог пројекта чији подносилац документује:

– да постоји најмање 5 година;
– да је усвојио и примењује етичка правила било самостално, било да је приступио и примењује етичка правила која су усвојена на нивоу групе организација и/или мреже организација.

Листа основне и пратеће документације

Основна документација:

– формулар предлога пројекта, потписан од стране заступника организације/овлашћеног лица и оверен печатом организације и
– формулар буџета пројекта, потписан од стране заступника организације/овлашћеног лица и оверен печатом организације.

Обавезна пратећа документација:

– копија потврде о регистрацији редовних годишњих финансијских извештаја за 2008, 2009. и 2010. годину, уколико је иста достављена од стране Агенције за привредне регистре, односно биланс прихода и расхода и биланс стања за финансијску 2008, 2009. и 2010. годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре, уколико је обрада документације од стране Агенције за привредне регистре у току.

Поступак пријављивања на конкурс

Конкурс за подношење предлога пројеката је отворен од 10. септембра до 18. октобра 2011. године.

Конкурс је јаван и објављује се у дневним листовима „Политика“ и „Блиц“, као и на интернет презентацији Агенције (www.acas.rs) са које се могу преузети смернице за подносиоце предлога пројеката и формулари за предлог и буџет пројекта .

Пријаве се достављају у штампаној верзији у запечаћеној коверти на следећу адресу:

Агенција за борбу против корупције,
Поштански фах 48,
11124 Београд 45.

На коверти обавезно назначити податке о пошиљаоцу пријаве (назив организације и адреса), као и „Пријава за конкурс за пројекте организација цивилног друштва – не отварати пре истека рока за конкурисање“.

Благовремено поднетим се сматра предлог пројекта који је у виду препоручене пошиљке предат пошти најкасније до 18. октобра 2011. године до 16.00 часова (печат поште), без обзира на датум приспећа.

За додатне информације и питања у вези са поступком пријављивања на конкурс, заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на: konkurs-ocd@acas.rs