Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava OCD

Omogućiti nesmetan rad posmatračima izborne kampanje
01/03/2022
Obaveza podnošenja izveštaja o troškovima referendumske kampanje
03/03/2022

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava OCD

print
Na osnovu člana 9. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/2019,  88/2019, 11/2021 – autentično tumačenje, 94/2021 i 14/2022), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/2021) i Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za realizovanje projekata u oblasti sprečavanja korupcije,  Agencija za sprečavanje korupcije raspisuje

javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekata u oblasti sprečavanja korupcije za 2022. godinu

Ukupan iznos sredstava koja se dodeljuju iznosi 8.374.000,00 dinara i obezbeđen je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, a  biće dodeljen organizacijama civilnog društva  u maksimalnom iznosu do 2.000.000,00 dinara po projektu.

Opšti cilj konkursa je doprinos razvoju i jačanju integriteta, javne odgovornosti i transparentnosti rada organa javne vlasti, a specifični ciljevi konkursa su pružanje podrške OCD u aktivnostima sprečavanja korupcije u oblastima zaštite životne sredine, integrisanja rodno odgovornih mera i mera nediskriminacije, sprovođenja „Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika“ (konkretno u tački 3.2.1.5)  i aktivnosti na povećanju transparentnosti rada organa javne vlasti i bolje informisanosti građana.

Udruženje građana (organizacija civilnog društva) može da podnese samo jedan predlog projekta koji se odnosi na sprovođenje jednog specifičnog cilja.

Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci predloga koji su stekli status udruženja prema Zakonu o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br 51/2009, 99/2011, 44/2018) i koji su upisani u registar nadležnog organa; čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti sprečavanja korupcije; koji su usvojili i primenjuju interni akt o antikorupcijskoj politici; koji su podneli predloge projekata u konkursom predviđenom roku i na predviđenom obrascu sa potrebnom pratećom dokumentacijom i koji su prijavili samo jedan predlog projekta.

Prijava na konkurs podnosi se najkasnije do 28. marta 2022. godine na adresu: Agencija za sprečavanje korupcije, Carice Milice br. 1, 11000 Beograd.

Uputstvo za konkurisanje, kao i prateće obrasce koje je potrebno popuniti i dostaviti uz prijavu na konkurs možete pronaći na ovom linku