Јачање интегритета

Јачање интегритета

Стратешки план Агенције 2019 – 2023

Агенција кроз различите облике саветодавних активности пружа подршку органима јавне власти на изради анализа, модела интерних правила, процедура, методологија, стратешких и оперативних докумената за спречавање корупције и јачање институционалног интегритета и интегритета руководилаца и запослених. Посебна пажња посвећена је изради мишљења на ризике корупције у нацртима и предлозима прописа и изради иницијатива за измене важећих прописа или усвајање нових, како би се умањили ризици за настанак корупције и како би се домаћи прописи усагласили са потврђеним међународним уговорима у овој области.

Агенција је усмерена и на развијање програма обука за руководиоце, са нагласком на питања етике и интегритета, као и на оснаживање организационе културе засноване на овим вредностима, уз вођење примером руководилаца и њихову демонстрацију стандарда изузетности. Лични интегритет је кључни предуслов унапређења интегритета институција јавног сектора. Имајући то у виду, Агенција ради на обезбеђивању подршке запосленима у јавном сектору како да јачају лични интегритет кроз успостављање одговарајуће равнотеже између поштовања правила и деловања у складу са вредностима. Обучава их како да препознају ризике корупције, анализирају их те развијају механизме, процесе и процедуре за управљање тим ризицима. Детаљније