print

Агенција за борбу против корупције у складу са својим годишњим програмом рада организује циклус семинара у октобру, новембру и децембру 2016. године у више градова и општина у Србији на темe:

 „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“

Семинар Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“ намењен је функционерима, односно свим изабраним, постављеним или именованим лицима у органима Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и у органима јавних предузећа и привредних друштава, установа и других организација чији је оснивач, односно члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и друго лице које бира Народна скупштина.

Учесници семинара ће бити упознати са појмом и врстама сукоба интереса и обевезама функционера у области спречавања сукоба интереса и пријављивања имовине и прихода, односно, на семинарима ће бити обрађене следеће теме:

  • Регистар и пријављивање имовине функционера, контрола извештаја о имовини и приходима функционера, обавештавање и вођење евиденција о поклонима и ступању и престанку функције;
  • Обавезе функционера у области спречавања сукоба интереса (неспојивост и кумулација функција, обављање другог посла или делатности, и др.);
  • Поступак утврђивања повреде одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције;
  • Подношење захтева за покретање прекршајних поступака и кривичних пријава због повреде Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Претходне недеље одржани су семинари у Зајечару, Јагодини и Панчеву.

Планом реализације семинара заказани су семинари у следећим општинама и градовима:

  • Београд, 23. новембар, сала Скупштине града Београда, са почетком у 11:00ч, за изабрана, постављена или именована лица у органима града Београда, као и органима градских општина.
  • Београд, 25. новембар, сала Клуба посланика, са почетком у 11:00ч, за изабрана постављена или именована лица у органима Републике Србије.
  • Чачак, 01. децембар, сала Скупштине града, са почетком у 11:00ч, за циљну групу са територије Моравичког управног округа.
  • Ужице, 02. децембар, сала Скупштине града, са почетком у 10:30ч, за циљну групу са територије Златиборског управног округа.

У току је организација семинара у следећим градовима и општинама: Шабац, Ваљево, Лесковац, Пирот и Прокупље.