Analiza preporuka Agencije i usvojenog Akcionog plana

Godišnji izveštaj 2011. DUA
12/10/2012
Demokratski savez Bugara DSB
12/10/2012

Analiza preporuka Agencije i usvojenog Akcionog plana

print

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije koji je Vlada Republike Srbije usvojila 25. avgusta donosi znatna poboljšanja u odnosu na dokument iz 2006. godine. Međutim, Akcioni plan koji će se primenjivati do 2018. godine bio bi još bolji da je Ministarstvo pravde i državne uprave uzelo u obzir još neke preporuke Agencije za borbu protiv korupcije.

 


Jedan od najznačajnijih predloga na radnu verziju Akcionog plana naglašava potrebu da se odredi samo jedan organ javne vlasti koji je odgovoran za ispunjavanje konkretne obaveze. Time što je Akcionim planom više organa određeno kao „odgovorni subjekat“ za istu aktivnost, nije moguće utvrditi odgovornost pojedinačnog organa zbog neispunjavanja obaveza. Istovremeno ovo rešenje otežava i nadzor nad primenom usvojene Strategije i Akcionog plana, a za koji je odgovorna Agencija za borbu protiv korupcije.

 

Iz dosadašnjeg iskustva pokazalo se da u sistemskoj borbi protiv korupcije represivni pravni mehanizmi ne daju željene rezultate bez razvijenih i sveobuhvatnih preventivnih aktivnosti kao i stvaranja antikoruptivne kulture o značaju zaštite javnog interesa, vladavine prava i pravne države. Stoga je posebno važno što je novom Strategijom i Akcionim planom uvedena obaveza da svi zaposleni u javnom sektoru, uključujući i funkcionere, pohađaju obuke o etici, intergitetu i borbi protiv korupcije. Iako je Agencija prepoznata kao institucija čija je obaveza da pripremi program i plan stručnog usavršavanja ove vrste, za žaljenje je što je propuštena prilika da se Akcionim planom razrade i druge aktivnosti za efikasno organizovanje obuka velikog broja polaznika, kao što su online obuke. S obzirom na to da će se Strategija primenjivati sledećih pet godina, bitan nedostatak Akcionog plana je i to što ne sadrži aktivnost koja se odnosi na praćenje sprovođenja plana antikorupcijske obuke.

U smislu predstojećih izmena i dopuna Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i rokova definisanih Akcionim planom Agencija je ponudila nekoliko konkretnih predloga. Agencija je ukazala da u Akcionom planu postoje različiti rokovi koji zahtevaju sukcesivne izmene i dopune Zakona o Agenciji i zato je preporučila da se rokovi ujednače kako bi se u narednih pet godina ovaj Zakon menjao jednom, a ne više puta. Agencija je predložila da se Vladi Republike Srbije pored obaveze da nacrte zakona dostavlja Agenciji na mišljenje to čini ne samo u roku od 10 radnih dana, već i od 20 radnih dana ukoliko je reč o nacrtu sistemskog zakona.

Takođe, Agencija je mišljenja da nije potrebno gubiti vreme za „analizu o tome koji su podaci neophodni za uspostavljanje efikasne kontrole imovine i prihoda funkcionera i koje institucije raspolažu tim podacima“ kako bi se uspostavila infrastruktura za saradnju Agencije i nadležnih institucija, jer ona (Agencija) tačno zna koji su joj podaci potrebni od kojih organa.

Ukoliko je namera bila da se novim strateškim okvirom jačaju kapaciteti Agencije i da se zaposle najstručniji i najkompetentniji ljudi, potrebno je da predviđeni rok bude duži od 15 meseci, jer nije reč samo o pukom popunjavanju radnih mesta, već o boljem organizacionom i funkcionalnom povezivanju unutar Agencije.

Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije o radnoj verziji Akcionog plana za Sprovođenje Nacionalne Strategije za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine.