Agencija o prijavljenim platama funkcionera

7. novembar
27/10/2014
12 krivičnih prijava u 2014. godini kao rezultat kontrole izveštaja o imovini i prihodima funkcionera
29/10/2014

Agencija o prijavljenim platama funkcionera

print
Povodom teksta „Koliko štedimo na platama funkcionera“ objavljenog 25. oktobra 2014. godine u dnevnom listu „Politika“ (na str. 11) u kome je dat tabelarni prikaz plata pojedinih funkcionera, Agencija za borbu protiv korupcije podseća da je 7. decembra 2013. godine stupio na snagu Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru. Ovaj zakon se primenjivao na sve isplate od 1. januara 2014. godine do početka primene Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava koji stupa na snagu 1. novembra 2014. godine.

Podaci o platama funkcionera koji su dostupni na internet prezentaciji Agencije u Registru imovine se u najvećem broju slučajeva odnose na plate koje su funkcioneri primali pre stupanja na snagu Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru. Agencija napominje da se iz Registra imovine jasno vidi datum podnošenja svakog, pa i poslednjeg, izveštaja o imovini i prihodima svakog pojedinog funkcionera.

Agencija takođe podseća da je funkcioner dužan da najkasnije do 31. januara tekuće godine podnese izveštaj o imovini i prihodima sa stanjem na dan 31. decembar prethodne godine ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog izveštaja. Bitna promena je svaka promena čija vrednost prelazi iznos godišnje prosečne neto zarade u Republici Srbiji.