Агенција о пријављеним платама функционера

7. новембар
27/10/2014
12 кривичних пријава у 2014. години као резултат контроле извештаја о имовини и приходима функционера
29/10/2014

Агенција о пријављеним платама функционера

print
Поводом текста „Колико штедимо на платама функционера“ објављеног 25. октобра 2014. године у дневном листу „Политика“ (на стр. 11) у коме је дат табеларни приказ плата појединих функционера, Агенција за борбу против корупције подсећа да је 7. децембра 2013. године ступио на снагу Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору. Овај закон се примењивао на све исплате од 1. јануара 2014. године до почетка примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који ступа на снагу 1. новембра 2014. године.

Подаци о платама функционера који су доступни на интернет презентацији Агенције у Регистру имовине се у највећем броју случајева односе на плате које су функционери примали пре ступања на снагу Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору. Агенција напомиње да се из Регистра имовине јасно види датум подношења сваког, па и последњег, извештаја о имовини и приходима сваког појединог функционера.

Агенција такође подсећа да је функционер дужан да најкасније до 31. јануара текуће године поднесе извештај о имовини и приходима са стањем на дан 31. децембар претходне године уколико је дошло до битних промена у односу на податке из претходно поднетог извештаја. Битна промена је свака промена чија вредност прелази износ годишње просечне нето зараде у Републици Србији.