Ciklus obuka u gradovima i opštinama u Republici Srbiji

Početak Tvining projekta “Prevencija i borba protiv korupcije”
11/10/2016
Sastanak o sprovođenju ekonomske i dimenzije zaštite životne sredine OEBS-a u Beču
20/10/2016

Ciklus obuka u gradovima i opštinama u Republici Srbiji

print
obuke5Agencija za borbu protiv korupcije je, u skladu sa svojim godišnjim planom rada, u proteklom periodu realizovala ciklus obuka za zaposlene u državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i javnim preduzećima. Obuke su održane u više gradova i opština u Republici Srbiji u maju, junu i septembru 2016. godine. Realizaciju obuka omogućio je projekat „Podrška jačanju mehanizama prevencije korupcije i institucionalnom razvoju Agencije za borbu protiv korupcije (2014-2016)“, koji finansira Kraljevina Norveška.

Tokom posete svakom gradu realizovane su tri obuke, od kojih se svaka odnosila na sprovođenje neke nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije. Ove nadležnosti usmerene su ka ispunjenju sledećeg cilja: obezbeđivanje mehanizama za uspostavljanje i unapređenje integriteta u institucionalnom i regulatornom okviru.

I Obuka o proceni rizika korupcije u propisima, kao mehanizmu za prevenciju korupcije

Obuka o proceni rizika korupcije u propisima, kao mehanizmu za prevenciju korupcije bila je namenjena, pre svega, zaposlenima u gradskim, odnosno opštinskim upravama angažovanim na poslovima pripreme propisa i drugih opštih akata u oblasti lokalne samouprave. Naime, novim Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije, čije se usvajanje očekuje do kraja 2016. godine, Agenciji bi trebalo da bude povereno da propiše Metodologiju za procenu rizika korupcije u propisima, koju će primenjivati i predlagači propisa koji se donose na nivou jedinice lokalne samouprave. Imajući u vidu navedeno, cilj obuke bio je upoznavanje polaznika sa predstojećim uvođenjem procene rizika korupcije u proces pripreme propisa, kao i osposobljavanje polaznika za procenu rizika korupcije prilikom pripreme nacrta i predloga propisa.

Na obuci su detaljno obrađeni sledeći sadržaji: određivanje pojma rizika korupcije u propisima; značaj i ciljevi procene rizika korupcije u propisima za prevenciju korupcije; uporedna praksa; sličnost sa drugim mehanizmima i ograničenja; normativni okvir; uloga Agencije za borbu protiv korupcije – metodologija; primeri rizika korupcije u propisima i praćenje postignutih rezultata.

Obukama koje su u periodu od maja do septembra ove godine održane u 16 gradova, uključujući i Beograd, prisustvovalo je ukupno 225 polaznika iz 168 različitih institucija, pre svega zaposlenih u gradskim, odnosno opštinskim upravama, angažovanim na poslovima pripreme propisa i drugih opštih akata u oblasti lokalne samouprave. Imajući u vidu da je odziv bio zadovoljavajući, može se zaključiti da je osnovni cilj ove obuke ispunjen, tj. da su zaposleni u gradskim, odnosno opštinskim upravama angažovani na poslovima pripreme propisa i drugih opštih akata, koji su prisustvovali obuci, upoznati sa predstojećim uvođenjem i primenom mehanizma procene rizika korupcije u procesu pripreme propisa. Nakon donošenja novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i pripreme predloga Metodologije za procenu rizika korupcije u propisima, planirana je nova serija skupova u više gradova, kako bi jedinice lokalne samouprave što spremnije dočekale uvođenje procene rizika korupcije u proces pripreme propisa.

II Obuka o korišćenju softvera za izveštavanje o sprovođenju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Obuka o korišćenju elektronske aplikacije za izveštavanje o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za njeno sprovođenje bila je namenjena predstavnicima obveznika ovih dokumenata, koji su zaduženi za sastavljanje i slanje izveštaja o njihovom sprovođenju Agenciji za borbu protiv korupcije. Cilj obuka bio je da se osobe zadužene za izveštavanje osposobe za rad u aplikaciji, kao i da se prikupe njihovi komentari i sugestije u vezi sa osmišljenim konceptom elektronskog izveštavanja, koji su poslužili da se ona naknadno unapredi i što više prilagodi potrebama korisnika.

Obukama, koje su u periodu od maja do septembra ove godine održane u 16 gradova, uključujući i Beograd, prisustvovalo je 217 predstavnika iz 177 republičkih i lokalnih institucija. Iako je odziv bio zadovoljavajući, jedan broj pozvanih institucija nije poslao svoje predstavnike na obuku, zbog čega nisu svi odgovorni subjekti Strategije i Akcionog plana osposobljeni za korišćenje aplikacije. Ovim subjektima su na raspolaganju uputstvo za korišćenje aplikacije, koje je dostupno u okviru same aplikacije i na internet stranici Agencije, kao i mogućnost da u telefonskom kontaktu sa predstavnicima Agencije razjasne dileme koje budu imali u procesu elektronskog izveštavanja.
III Obuka o izradi i sprovođenju plana integriteta za drugi ciklus njegove izrade i sprovođenja

Obuka o izradi i sprovođenju plana integriteta za drugi ciklus njegove izrade bila je namenjena predstavnicima državnih organa i organizacijama, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i javnim preduzećima koji će biti zaduženi za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Cilj obuke je razvijanje znanja i svesti o značaju uvođenja plana integriteta kao preventivnog institucionalnog mehanizma u borbi protiv korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti;
upoznavanje članova radnih grupa za izradu plana integriteta sa pojmom, svrhom i ciljem izrade plana integriteta; uporednom praksom izrade plana integriteta; procesom izrade plana integriteta kroz faze; načinom izrade plana integriteta u skladu sa usvojenim nacrtima (modelima) planova integriteta u elektronskoj formi (putem aplikacije); načinom procene intenziteta rizika; razjašnjenje spornih pitanja i nejasnoća vezanih za izradu plana integriteta po fazama (mogućnost da učesnici seminara postavljaju pitanja o dilemama vezanim za izradu plana integriteta).

Obukama koje su u periodu od maja do septembra ove godine održane u 16 gradova, uključujući i Beograd, prisustvovalo je 890 učesnika iz 593 institucije Nakon održavnih obuka možemo zaključiti da je najbolji odziv bio je u Niškom, Južnobačkom, Severnobačkom, Srednjobanatskom, Šumadijskom i Mačvanskom upravnom okrugu.