Мишљење о Предлогу закона о оглашавању

Случај Татјане Ђаконов
15/01/2016
Мишљење о Предлогу закона о полицији – отклонити ризике корупције
19/01/2016

Мишљење о Предлогу закона о оглашавању

print
logo_acas_cirАгенција за борбу против корупције упутила је Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Народној скупштини и Влади мишљење о Предлогу закона о оглашавању.

Агенција за борбу против корупције сматра да je законским одредбама поред осталог неопходно предвидети обавезу државних органа да оглашавање у медијима врше без уговарања услуга посредничких агенција; прописати јасне критеријуме за оцену оправданости и сврсисходности оглашавања органа јавне власти и закључење уговора о пружању услуга без накнаде између државних органа и медија, те забранити уговарање услуга медијске промоције и оглашавања јавних предузећа која имају монопол на тржишту, осим оглашавања које је у директној вези, односно од ког зависи обављање основне делатности конкретног предузећа. Иако је нека од ових питања потребно детаљније уредити другим прописима, посебним делом Предлога закона неопходно је регулисати макар основна правила о оглашавању државних органа. На овај начин била би омогућена и примена неких од општих правила оглашавања, предвиђених члановима 4-20. Предлога закона (нпр. забрана подстицања дискриминације и забрана дискриминације оглашивача) на оглашавање државних органа и политичких организација.

Имајући ово у виду, Агенција за борбу против корупције је указала да није адекватно предложено решење, према којем би се након доношења Предлога закона наставило са применом одредаба тренутно важећег закона које се односе на оглашавање државних органа и политичких организација. Наиме, проблеми у пракси оглашавања државних органа, на које је више пута указано у важећим стратешким документима и извештајима Савета за борбу против корупције, потврђују да је ову област неопходно детаљније уредити и сузити широка дискрециона овлашћења органа јавне власти у погледу одлучивања о томе да ли ће, на који начин и у којој мери бити коришћене услуге оглашавања и маркетинга у случајевима када оглашавање није обавезно, као и у погледу избора медија у којима ће бити објављен оглас, у случају да се ради о обавезном оглашавању (информације о стечајним поступцима, конкурсима за запошљавање итд).

Агенција за борбу против корупције позвала је Владу Републике Србије и народне посланике да размотре изнете сугестије и препоруке у циљу унапређења предложених решења, односно регулисања области оглашавања државних органа.

На заседању Народне скупштине које почиње данас биће разматран и овај Предлог закона.

Мишљење можете преузети овде.