Arhiva

13/06/2013
IMG_0422

Partnerstvo države i civilnog društva u borbi protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije zajedno sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije organizovala je 12. juna konferenciju „Učešće civilnog društva u borbi protiv korupcije“ sa željom da kroz dijalog i razmenu iskustava doprinese uspostavljanju partnerstva između države i trećeg sektora. Na konferneciji su predstavljene smernice Agencije […]
28/06/2012

Odeljenje za kontrolu imovine funkcionera

U Odeljenju za kontrolu imovine funkcionera obavljaju se poslovi izrade predloga godišnjeg plana provere podataka, praćenja imovinskog stanja funkcionera i utvrđivanja razloga nesaglasnosti između podataka u izveštaju i stvarnog stanja odnosno utvrđivanja razloga nesaglasnosti između uvećane vrednosti imovine funkcionera i njegovih zakonitih i prijavljenih prihoda i o tome obaveštava organ, […]
07/06/2013

Objavljen izveštaj o verifikaciji planova integriteta iz perspektive korisnika usluga i zaposlenih u lokalnim samoupravama

Agencija za borbu protiv korupcije sprovela je verifikaciju planova integriteta u sistemu lokalne samouprave, kroz istraživanje iskustva i stavova korisnika usluga i zaposlenih u lokalnim samoupravama. Istraživanje je sprovedeno u periodu februar – april 2013. godine, na uzorku od 38 opština/gradskih opština i gradova. U uzorkovanim lokalnim samoupravama, intervjuisano je […]
27/06/2012

Sektor za operativne poslove – Arhiva 2011.

U okviru Sektora organizovane su dve grupe analitičko operativnih poslova: poslovi vođenja registara i poslovi za postupanje po predstavkama i prijavama pravnih i fizičkih lica. Opšti (okvirni) zadatak sektora je da, na osnovu određenih evidencija i drugih podataka, relevantnih u borbi protiv korupcije, izvrši njihovu obradu i analizu i da […]
07/06/2013
DSCN0970

Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd započelo sprovođenje mera iz Plana integriteta

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom je na poziv Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd 05. i 06. juna održalo seminar Lična i profesionalna etika. Realizacijom ovog seminara započelo je sprovođenje jedne od mera za smanjenje i suzbijanje korupcije koja je izradom plana integiriteta ove institucije identifikovana kao potrebna. […]
27/06/2012

Sektor za poslove prevencije – arhiva 2011.

U okviru Sektora za poslove prevencije, pored Odeljenja za rešavanje sukoba interesa, organizovane su i tri odseka i jedna grupa u okviru kojih se obavljaju različiti poslovi koji spadaju u nadležnost Agencije. Svi ti poslovi su usmereni, prvenstveno, na otklanjanje uzroka koji dovode do sistemske korupcije, mada nije beznačajna njihova […]
07/06/2013

Inicijativa za usklađivanje Uredbe sa Zakonom o državnom premeru i katastru

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Generalnom sekretarijatu Vlade, Ministarstvu građevinarstva i urbanizma i Republičkom geodetskom zavodu inicijativu za usklađivanje odredaba Uredbe o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda sa odredbama Zakona o državnom premeru i katastru.
05/06/2013

Kontrola imovine i prihoda javnih funkcionera: 3 krivične prijave, 72 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 140 mera

Od početka 2013. godine, Agencija za borbu protiv korupcije je, u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti koji se odnose na registar funkcionera, registar imovine i prihoda funkcionera, kao i evidenciju javnih nabavki, pokrenula 197 postupaka. Izrečena je jedna mera preporuke za razrešenje i 139 mera upozorenja, a nadležnim prekršajnim sudovima […]
27/06/2012

Istraživanja i analize

Istraživanja – Percepcija korupcije u Srbiji Izveštaj – Istraživanje javnog mnjenja