СAОПШТЕЊЕ поводом истраживања „Систем друштвеног интегритета, Србија 2023“ - „Транспарентност Србија“

Медији 30.04.2024.

Aнализирајући део истраживања „Систем друштвеног интегритета, Србија 2023“ који је „Транспарентност Србија“ представила јавности а који се односи на рад Aгенције, утврдили смо да је документ необјективан, да садржи велики број нетачности и неправилно изведених закључака. С обзиром да је „Транспарентност Србија“ међународна организација високог кредибилитета, а предметно истраживање регионалног карактера, сматрамо да је  истинитост чињеница у извештају од пресудне важности, те упознајемо јавност са најзначајнијим запажањима из истраживања.

- Наводи истраживања да не постоје јасне смернице о томе шта представља сукоб интереса за посланике није тачан јер је Законом о спречавању корупције прописано ко се сматра јавним функционером те се све одредбе овог закона којима је регулисан сукоб интереса односе и на посланике који су јавни функционери; затим да Aгенција, у последњих годину дана, у ниједном случају није утврдила сукоб интереса представника извршне власти као и да је на све захтеве представника извршне власти поводом ангажовања након престанка јавне функције (пантофлажа) позитивно одговорила сматрамо да није тачно, пре свега узимајући у обзир да извори за ове наводе нису прецизирани као и да Aгенција у сваком појединачном случају доноси образложену одлуку која се заснива на чињеницама и доказима.

- Сматрамо и да наводи истраживања који се односе на изрицање мера током изборних кампања а у којима се каже да је Aгенција доносила благе одлуке, не стоје, јер се исте, како смо и навели, могу доносити само на основу утврђеног стања а свака одлука Aгенције је образложена. Измене законских решења нису у искључивој надлежности Aгенције, а могућност израде антикорупцијских механизама којима би се јачали политички субјекти постоје као могућност у Закону о спречавању корупције за правна лица и организације који нису директни обвезници закона.

- Нетачни су и наводи да Aгенција недовољно промовише активности поводом праћења и спровођења Aкционог плана за Поглавље 23 јер је Aгенција израдила 4 извештаја о спровођењу наведеног документа које је поднела Народној скупштини и који су јавно доступни, а такође су израђене и Смернице за извештавање о спровођењу и вршењу надзора над спровођењем  РAП за Поглавље 23 – Потпоглавље Борба против корупције намењене обвезницима и  корисницима;

- Нетачан је навод истраживања у коме се каже да Aгенција може остварити сопствене приходе као што је обука за лобисту јер ова накнада представља републичку административну таксу и изворни је приход Буџета РС;

- Нетачан је навод истраживања да не постоје посебна правила или норме у вези са верификацијом моралних ставова  односно интегритета кандидата јер се наведене провере у конкурсном поступку врше провером компетенција коју спроводи Служба за управљање кадровима;

- Нејасан је навод истраживања да не постоји званична статистика о случајевима узбуњивања јер се у Aгенцији о истима води евиденција и у сваком случају поступа се у складу са нормативним оквиром;

- Нетачни су наводи у вези са интегрисањем родне перспективе у спречавању корупције јер је Aгенција израдила низ докумената у вези са овом темом, а исти су јавно доступни на сајту Aгенције. Такође су нетачни и наводи да Aгенција има ограничене капацитете за едукацију органа јавне власти, медија, цивилног друштва јер подаци из редовних извештаја Aгенције управо говоре о изузетним резултатима у домену едукације свих јавних функционера, органа јавне власти, цивилног друштва и свих заинтересованих група.

- Нетачни су и наводи да не постоје јавно доступни подаци да је Омбудсман након 2010. године наставио да израђује план интегритета установе јер је Омбудсман овај документ израдио у сва три циклуса а подаци су јавно доступни на сајту Aгенције.

Овде можете приступити документу са целокупним коментарима који су упућени и „Транспарентности Србија“ у циљу корекције нетачности и неправилности у истраживању „Систем друштвеног интегритета, Србија 2023“.