Raspisan novi javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima (OCD)

Poseta studenata Univerziteta Union-Nikola Tesla
17/05/2021
Sastanak sa predsednikom Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije
21/05/2021

Raspisan novi javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima (OCD)

print
Na osnovu člana 9. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/2019 i 88/2019, 11/2021 – autentično tumačenje), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 149/2020 i 40/21) i Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za realizovanje projekata u oblasti sprečavanja korupcije, Agencija za sprečavanje korupcije raspisuje novi javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekta u oblasti sprečavanja korupcije.

Ukupan iznos sredstava koja se dodeljuju iznosi 1.000.000,00 dinara i obezbeđen je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, a biće dodeljen jednoj organizaciji civilnog društva za realizaciju jednog projekta.
Opšti cilj konkursa je podrška učešću organizacija civilnog društva u sprečavanju korupcije, a specifični cilj konkursa je obezbeđivanje podrške organima javne vlasti u sprovođenju aktivnosti iz revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23, koje se odnose na oblast borbe protiv korupcije.
Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci predloga koji su stekli status udruženja prema Zakonu o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br 51/2009, 99/2011, 44/2018) i koji su upisani u registar nadležnog organa; čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti sprečavanja korupcije; koji su usvojili i primenjuju interni akt o antikorupcijskoj politici; koji su podneli predloge projekata u konkursom predviđenom roku i na predviđenom obrascu sa potrebnom pratećom dokumentacijom i koji su prijavili samo jedan predlog projekta.
Prijava na konkurs podnosi se najkasnije do 16. juna 2021. godine na adresu: Agencija za sprečavanje korupcije, Carice Milice br. 1, 11000 Beograd.
Uputstvo za konkurisanje, kao i prateće obrasce koje je potrebno popuniti i dostaviti uz prijavu na konkurs možete pronaći na linku