Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti usluga posredovanja za organizaciju prevoza, hotelskih usluga i zakupa poslovnog prostora

Održana obuka „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“
08/03/2019
Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije na obuci o integritetu u Holandiji
29/03/2019

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti usluga posredovanja za organizaciju prevoza, hotelskih usluga i zakupa poslovnog prostora

print

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za Javnu nabavku male vrednosti usluga broj 404-02-32/19-03 za 2019. godinu

Predmet javne nabavke male vrednosti usluga JNMV broj 404-02-32/19-03 su usluge posredovanja
za organizaciju prevoza, hotelskih usluga i zakupa poslovnog prostora,
Šifra iz ORN – 63500000 – Usluge putničkih agencija i tur operatera i usluge pomoći
turistima