Mišljenje o Predlogu zakona o policiji – otkloniti rizike korupcije

Mišljenje o Predlogu zakona o oglašavanju
18/01/2016
Treća godina primene Smernica
20/01/2016

Mišljenje o Predlogu zakona o policiji – otkloniti rizike korupcije

print
logo_acas_cirAgencija za borbu protiv korupcije uputila je 18. januara 2016. godine Vladi i Narodnoj skupštini mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o policiji.

Predlog zakona sadrži izvesne novine koje mogu biti od značaja za prevenciju korupcije. Preciznije, Predlogom zakona predviđeno je uvođenje testa integriteta, analize rizika od korupcije i provere promena imovinskog stanja, koje će vršiti Sektor unutrašnje kontrole. Međutim, iako uvođenje analize rizika od korupcije, kontrole imovinskih kartona i testa integriteta može biti značajno, za njihovu odgovarajuću primenu neophodno je, umesto prepuštanja ministru, Predlogom zakona preciznije urediti ova pitanja. Konkretno, u pogledu kontrole imovinskih kartona i promene imovinskog stanja policijskih službenika, neophodno je zakonskim odredbama precizno regulisati sledeća pitanja: koja su lica obavezna da podnose izveštaje o imovini i prihodima za sebe i članove uže porodice; sadržinu ovih izveštaja; u kojim situacijama i u kom roku se vrši vanredno prijavljivanje imovine i donošenje godišnjeg plana provere izveštaja i praćenja imovinskog stanja. S druge strane, u pogledu testova integriteta, zakonskim odredbama neophodno je precizno urediti pitanja svrhe, načela, prava i obaveza, postupka, pravnih posledica i nadzora nad njihovim sprovođenjem, uključujući tu i zaštitne mehanizme koji će predstavljati garanciju da ovi testovi neće biti predmet zloupotreba.

Predlog zakona sadrži i izvesne rizike korupcije koji se, pored ostalog, odnose na upotrebu nepreciznih formulacija, davanje širokih diskrecionih ovlašćenja i prepuštanje Vladi i ministru da podzakonskim aktima urede određena pitanja koja bi trebalo urediti zakonskim odredbama.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje identifikovanih nedostataka i rizika korupcije doprinelo stvaranju odgovarajućeg pravnog okvira u ovoj oblasti.

Na zasedanju Narodne skupštine koje je u toku narodni poslanici razmatraju i ovaj predlog zakona.

Mišljenje možete preuzeti ovde.