Mišljenje o Nacrtu zakona o zaštiti uzbunjivača

Pres februar 2013.
01/03/2013
Sektor za poslove kontrole
29/10/2010

Mišljenje o Nacrtu zakona o zaštiti uzbunjivača

ZnakHorizontalnoCirilicaveci
print

Agencija za borbu protiv korupcije podržava donošenje Zakona o zaštiti uzbunjivača kao jednog od najznačajnijih mehanizama u borbi protiv korupcije. Nacrt zakona koji je predstavljen javnosti može uz određena poboljšanja doprineti stvaranju odgovarajućeg pravnog okvira u ovoj oblasti.

Sugestije Agencije odnose se pre svega na nejasno određen redosled uzbunjivanja (unutrašnje, spoljašnje i uzbunjivanje javnosti), kao i neprecizno određene rokove u pogledu uzbunjivanja javnosti i spoljašnjeg uzbunjivanja ako su u obaveštenju sadržani tajni podaci. Dalje, potrebno je predvideti i drugi oblik privremene zaštite koju bi pružila neka druga institucija, a ne sud kako bi ova zaštita bila što efikasnija.

Agencija smatra da bi trebalo predvideti pravo uzbunjivaču na nagradu ukoliko uzbunjivanje dovede do pribavljanja javnih prihoda koji bi u suprotnom izostali, dok se Nacrt zakona opredeljuje za koncept koji ovo pravo ne predviđa.

Pojedine odredbe Nacrta sadrže rešenja koja mogu obeshrabriti potencijalne uzbunjivače da prijave moguće nepravilnosti. Recimo već na samom početku teksta, autori Nacrta predviđaju zabranu zloupotrebe uzbunjivanja. S druge strane, nejasno su definisane situacije u kojima uzbunjivači imaju pravo na zaštitu, što uvećava neizvesnost da će tu zaštitu i dobiti.

Ukazujemo i na to da su položaj i uloga Agencije za borbu protiv korupcije kao i drugih nezavisnih organa u sistemu zaštite uzbunjivača nedovoljno precizno određeni.

Mišljenje Agencije o Nacrtu zakona o zaštiti uzbunjivača dostupno je ovde.