Prekršajni sud kaznio Milana Višnjića sa 60 000 dinara

Čoka – Izbori za odbornike
22/06/2012
Crna Trava – Izbori za odbornike
22/06/2012

Prekršajni sud kaznio Milana Višnjića sa 60 000 dinara

print

Prekršajni sud u Nišu kaznio je dekana Medicinskog fakulteta u Nišu, Milana Višnjića, novčanom kaznom od 60.000 dinara u prekršajnom postupku koji je vođen zbog toga što prilikom stupanja na dužnost i tokom vršenja javne funkcije, u roku od osam dana, nije pismeno obavestio neposredno pretpostavljenog i Agenciju za borbu protiv korupcije o sumnji u postojanje sukoba interesa ili o sukobu interesa koji on ili sa njim povezano lice ima.

Naime, Agencija je u novembru 2011. godine pokrenula postupak protiv dekana Medicinskog fakulteta u Nišu zbog smunje da je učinio povrede odredaba članova 27 i 32 Zakona o Agenciji, jer je zaključio ugovore o radu sa povezanim licima, kojima je tako interesno pogodovao, a da o sumnji u postojanje sukoba interesa nije obavestio Agenciju i Savet fakulteta.
U januaru 2012. godine, Agencija je Milanu Višnjiću izrekla meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa funkcije dekana, na koju je on izjavio žalbu drugostepenom organu Agencije (Odbor Agencije). Aprila ove godine Odbor je odbio njegovu žalbu, nakon čega je Agencija podnela zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Višnjića.

Savet fakulteta je u oktobru 2012. godine odbio da postupi po incijativi Agencije za razrešenje Milana Višnjića sa funkcije dekana Medicinskog fakulteta u Nišu, uz obrazloženje da u postupanju imenovanog nisu povređene odredbe Zakona o rešavanju sukoba interesa ( koji inače više nije u primeni) jer je vođen postupak zbog povrede odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.