Agencija uspešno završila predsedavanje Mrežom institucija za sprečavanje korupcije

Agencija za sprečavanje korupcije okončala je jednogodišnje predsedavanje Mrežom institucija za sprečavanje korupcije . Za vreme predsedavanja Agencije, Mreži su se pridružile Nacionalna agencija za sprečavanje korupcije Ukrajine, u svojstvu člana i Regionalna antikorupcijska inicijativa, u svojstvu partnera.

Članovi, partneri i posmatrači Mreže jednoglasno su ocenili predsedavanje Agencije kao izuzetno uspešno, tokom kojeg je Agencija, između ostalog, sprovela postupak izmene internih akata Mreže, u potpunosti rukovodila i koordinirala rad Mreže, organizovala tri plenarna zasedanja, učestvovala u brojnim zajedničkim projektima i započela izradu analize trenutnog stanja Mreže sa ciljem definisanja budućih strateških pravaca i izrade Strateškog plana Mreže.

Tokom predsedavanja Agencije, Mreža je

Agencija uspešno završila predsedavanje Mrežom institucija za sprečavanje korupcije

Agencija za sprečavanje korupcije okončala je jednogodišnje predsedavanje Mrežom institucija za sprečavanje korupcije . Za vreme predsedavanja Agencije, Mreži su se pridružile Nacionalna agencija za sprečavanje korupcije Ukrajine, u svojstvu člana i Regionalna antikorupcijska inicijativa, u svojstvu partnera.

Članovi, partneri i posmatrači Mreže jednoglasno su ocenili predsedavanje Agencije kao izuzetno uspešno, tokom kojeg je Agencija, između ostalog, sprovela postupak izmene internih akata Mreže, u potpunosti rukovodila i koordinirala rad Mreže, organizovala tri plenarna zasedanja, učestvovala u brojnim zajedničkim projektima i započela izradu analize trenutnog stanja Mreže sa ciljem definisanja budućih strateških pravaca i izrade Strateškog plana Mreže.

Tokom predsedavanja Agencije, Mreža je

Obaveza o izveštavanju o radu lobista i pravnih lica koja obavljaju lobiranje

Agencija za sprečavanje korupcije podseća lobiste i pravna lica koja obavljaju lobiranje na zakonsku obavezu propisanu odredbama čl. 31. Zakona o lobiranju (“Službeni glasnik RS”, br. 87/18 i 86/19-dr. zakon) da najkasnije do 31.01.2022. godine dostave pismeni izveštaj o radu za prethodnu godinu.

Lobisti i pravna lica koja obavljaju lobiranje potrebno je, pre svega, elektronski putem veb forme da podnesu izveštaj o radu na obrascu koji je Agencija objavila na svojoj internet prezentaciji http://www.acas.rs/awf/, i nakon podnošenja u elektronskoj formi i dobijanja programski generisane šifre, kojom se potvrđuje elektronska registracija, odštampan i potpisan izveštaj o radu, dostave Agenciji neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u roku od tri dana od dana dobijanja programski generisane šifre.

Agencija istovremeno ukazuje da

Narodna skupština o Izveštaju Agencije

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Predlog zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2020. godinu, koji je podnela Agencija za sprečavanje korupcije.

„Ovu godinu, posebno značajnu zbog početka primene novog Zakona o sprečavanju korupcije, Agencija je spremno dočekala kako donošenjem svih neophodnih podzakonskih akata i novim zapošljavanjem, tako i sveobuhvatnim institucionalnim i tehničkim prilagođavanjima i profesionalnim usavršavanjem zaposlenih, u cilju postizanja još višeg stepena efikasnosti“ – istakao je direktor Agencije Dragan Sikimić u obraćanju narodnim poslanicima.

Godišnji izveštaj, između ostalog, pruža pregled postupanja Agencije prilikom kontrole troškova izborne kampanje u 2020. godini koju su obeležili republički, pokrajinski i većim delom lokalni izbori. Pored 35 postupaka protiv političkih subjekata koji se odnose na izbornu kampanju, Agencija je postupala i u 50 predmeta protiv

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija