Rok za vanrednu prijavu imovine i prihoda je 15. maj 2023. godine

ASK 09.01.2023.

Podsećamo javne funkcionere da Zakonom o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 35/2019, 88/2019, 11/2021 - Autentično tumačenje, 94/2021, 14/2022) rok za vanredno prijavljivanje imovine i prihoda ističe danom roka za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na dohodak građana, odnosno до 15. maja tekuće godine, ukoliko je tokom prethodne godine došlo do bitnih promena u već prijavljenoj imovini i prihodima. Do tog datuma neophodno je Agenciji podneti Izveštaj prema stanju na dan 31. decembar prethodne godine.

Bitnom promenom smatraju se uvećanja ili umanjenja prihoda, navedenih u Izveštaju javnog funkcionera,  koja prelaze prosečnu godišnju zaradu bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji. Podatke o visini ove zarade objavljuje Republički zavod za statistiku tokom meseca februara, dok će i Agencija blagovremeno o ovim podacima izvestiti javne funkcionere. Bitna promena postoji i ukoliko je promenjena struktura imovine prijavljene u ranijem Izveštaju.

Podsećamo da se obaveza vanrednog prijavljivanja imovine i prihoda odnosi i na lica kojima je prestala javna funkcija, i to u naredne dve godine po prestanku javne funkcije pod uslovom da su im imovina i prihodi bitno promenjeni u odnosu na prethodnu godinu.