Kalendar rokova

01.06.2023.
Objavljivanje Kataloga poklona javnih funkcionera za prethodnu kalendarsku godinu na internet prezentaciji Agencije

Agencija za sprečavanje korupcije

Čl. 66. Zakona o sprečavanju korupcije

15.06.2023.
Dostava kvartalnog izveštaja o donošenju lokalnih/pokrajinskih antikorupcijskih planova i formiranju tela za njihovo sprovođenje

Pokrajina i jedinice lokalne samouprave

lokalne samouprave Tačka 2.2.10.31 Akcionog plana za poglavlje 23 od 22.07.2020.

17.07.2023.
Dostavljanje kvartalnih izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za Poglavlјe 23-potpoglavlјe Borba protiv korupcije

Organi javne vlasti odgovorni za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana

Član 6. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije

10.09.2023.
Dostava kvartalnog izveštaja o donošenju lokalnih/pokrajinskih antikorupcijskih planova i formiranju tela za njihovo sprovođenje

Pokrajina i jedinice lokalne samouprave

Tačka 2.2.10.31 Akcionog plana za poglavlje 23 od 22.07.2020.

16.10.2023.
Dostavljanje kvartalnih izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za Poglavlјe 23-potpoglavlјe Borba protiv korupcije

Organi javne vlasti odgovorni za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana

Član 6. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije

10.12.2023.
Dostava kvartalnog izveštaja o donošenju lokalnih/pokrajinskih antikorupcijskih planova i formiranju tela za njihovo sprovođenje

Pokrajina i jedinice lokalne samouprave

Tačka 2.2.10.31 Akcionog plana za poglavlje 23 od 22.07.2020.

15.01.2024.
Dostavljanje izveštaja o sprovođenju obuke „Etika i integritet“

Ustanove čiji je osnivač ili član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili gradska opština

Članova 11. i 13. Uputstva za sprovođenje obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta

15.01.2024.
Dostavljanje kvartalnih izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za Poglavlјe 23-potpoglavlјe Borba protiv korupcije

Organi javne vlasti odgovorni za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana

Član 6. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije

31.01.2024.
Dostavljanje pismenog izveštaja o radu

Lobisti i pravna lica koji obavljaju lobiranje, a koji su započeli lobiranje u prethodnoj godini

Čl. 31. st. 1 Zakona o lobiranju

01.02.2024.
Objavljivanje Izveštaja o rezultatima kontrole godišnjih izveštaja o finansiranju političkih subjekata

Agencija za sprečavanje korupcije

Čl. 33. stav 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

01.03.2024.
Predaja kopije evidencije poklona koje je javni funkcioner primio u vezi sa vršenjem javne funkcije za prethodnu kalendarsku godinu

Organ javne vlasti u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju

Čl. 64. Zakona o sprečavanju korupcije

15.03.2024.
Objavljivanje Plana kontrole godišnjih izveštaja o finansiranju političkih subjekata za tekuću godinu

Agencija za sprečavanje korupcije

Čl. 33. stav 2. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

16.03.2024.
Dostava kvartalnog izveštaja o donošenju lokalnih/pokrajinskih antikorupcijskih planova i formiranju tela za njihovo sprovođenje

Pokrajina i jedinice lokalne samouprave

Tačka 2.2.10.31 Akcionog plana za poglavlje 23 od 22.07.2020.

31.03.2024.
Podnošenje godišnjeg Izveštaja o radu i Izveštaja o sprovođenju strateških dokumenata

Agencija za sprečavanje korupcije

Čl.38 i 39. Zakona o sprečavanju korupcije

18.04.2024.
Dostavljanje kvartalnih izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za Poglavlјe 23-potpoglavlјe Borba protiv korupcije

Organi javne vlasti odgovorni za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana

Član 6. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije

30.04.2024.
Dostava Godišnjih izveštaja o finansiranju političkog subjekta, koji sadrži podatke o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora – za prethodnu godinu

Politički subjekti koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke

Čl. 28 Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

15.05.2024.
Podnošenje Izveštaja o imovini i prihodima sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja.

Javni funkcioneri

Čl. 69. Zakona o sprečavanju korupcije