Kalendar rokova

15.01.2022.
Dostavljanje kvartalnih izveštaja o sprovođenju Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika

Organi javne vlasti odgovorni za realizaciju aktivnosti iz Operativnog plana

Aktivnost 5.1.2 iz Operativnog plana od 30.9.2021. godine

01.02.2022.
Objavljivanje Izveštaja o rezultatima kontrole godišnjih izveštaja o finansiranju političkih subjekata naredne godine

Agencija za sprečavanje korupcije

Čl. 33. stav 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

01.03.2022.
Predaja kopije evidencije poklona koje je javni funkcioner primio u vezi sa vršenjem javne funkcije za prethodnu kalendarsku godinu

Organ javne vlasti u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju

Čl. 64. Zakona o sprečavanju korupcije

15.03.2022.
Objavljivanje Plana kontrole godišnjih izveštaja o finansiranju političkih subjekata za tekuću godinu

Agencija za sprečavanje korupcije

Čl. 33. stav 2. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

16.03.2022.
Dostava kvartalnog izveštaja o donošenju lokalnih/pokrajinskih antikorupcijskih planova i formiranju tela za njihovo sprovođenje

Pokrajina i jedinice lokalne samouprave

Tačka 2.2.10.31 Akcionog plana za poglavlje 23 od 22.07.2020.

31.03.2022.
Dostavljanje pismenog izveštaja o radu

Lobisti i pravna lica koji obavljaju lobiranje, a koji su započeli lobiranje u prethodnoj godini

Čl. 31. st. 1 Zakona o lobiranju

31.03.2022.
Podnošenje godišnjeg Izveštaja o radu i Izveštaja o sprovođenju strateških dokumenata

Agencija za sprečavanje korupcije

Čl.38 i 39. Zakona o sprečavanju korupcije

15.04.2022.
Dostavljanje kvartalnih izveštaja o sprovođenju Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika

Organi javne vlasti odgovorni za realizaciju aktivnosti iz Operativnog plana

Aktivnost 5.1.2 iz Operativnog plana od 30.9.2021. godine

30.04.2022.
Dostava Godišnjih izveštaja o finansiranju političkog subjekta, koji sadrži podatke o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora – za prethodnu godinu

Politički subjekti koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke

Čl. 28 Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

15.05.2022.
Podnošenje Izveštaja o imovini i prihodima (sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja). Funkcione

Javni funkcioneri

Čl. 69. Zakona o sprečavanju korupcije

01.06.2022.
Objavljivanje Kataloga poklona javnih funkcionera za prethodnu kalendarsku godinu na internet prezentaciji Agencije

Agencija za sprečavanje korupcije

Čl. 66. Zakona o sprečavanju korupcije

15.06.2022.
Dostava kvartalnog izveštaja o donošenju lokalnih/pokrajinskih antikorupcijskih planova i formiranju tela za njihovo sprovođenje

Pokrajina i jedinice lokalne samouprave

lokalne samouprave Tačka 2.2.10.31 Akcionog plana za poglavlje 23 od 22.07.2020.

15.06.2022.
Dostavljanje kvartalnih izveštaja o sprovođenju Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika

Organi javne vlasti odgovorni za realizaciju aktivnosti iz Operativnog plana

Aktivnost 5.1.2 iz Operativnog plana od 30.9.2021. godine

10.09.2022.
Dostava kvartalnog izveštaja o donošenju lokalnih/pokrajinskih antikorupcijskih planova i formiranju tela za njihovo sprovođenje

Pokrajina i jedinice lokalne samouprave

Tačka 2.2.10.31 Akcionog plana za poglavlje 23 od 22.07.2020.

15.10.2022.
Dostavljanje kvartalnih izveštaja o sprovođenju Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika

Organi javne vlasti odgovorni za realizaciju aktivnosti iz Operativnog plana

Aktivnost 5.1.2 iz Operativnog plana od 30.9.2021. godine

10.12.2022.
Dostava kvartalnog izveštaja o donošenju lokalnih/pokrajinskih antikorupcijskih planova i formiranju tela za njihovo sprovođenje

Pokrajina i jedinice lokalne samouprave

Tačka 2.2.10.31 Akcionog plana za poglavlje 23 od 22.07.2020.