Obuka za lobiste

Zahtev za pohađanje obuke podnosi se Agenciji elektronskim putem.

Nakon podnošenja u elektronskoj formi i dobijanja programski generisane šifre, kojom se potvrđuje elektronska registracija, odštampani i potpisani zahtev, zajedno sa dokazom o uplati naknade za pohađanje obuke, dostavlja se Agenciji, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u roku od tri dana od dana dobijanja programski generisane šifre

Podnosilac zahteva može podneti zahtev za pohađanje obuke uvek, a najkasnije 10 dana pre datuma održavanja obuke.

Podaci o vremenu, mestu i datumu sprovođenja obuke objavljuju se na internet prezentaciji Agencije.

Obrazac Zahteva za pohađanje obuke i svi drugi obrasci biće dostupni na sajtu Agencije nakon početka primene Zakona o lobiranjuKodeksa ponašanja učesnika u lobiranju, Pravilnika o izgledu i sadržini obrazaca zahteva, izveštaja, obaveštenja i evidencije i načinu vođenja registara i posebne evidencije u postupku lobiranja  i Pravilnika o programu obuke za lobistu.