Saopštenje Agencije o aktivnostima i rokovima u vezi sa kontrolom izveštaja o troškovima izborne kampanje

Izbori 17.08.2022.

Politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji, bili su u obavezi da Agenciji za sprečavanje korupcije podnesu preliminarni i konačni izveštaj o troškovima izborne kampanje. Rok za podnošenje preliminarnog izveštaja o troškovima izborne kampanje je bio do sedam dana pre dana glasanja, dok je rok za podnošenje konačnog izveštaja o troškovima izborne kampanje bio 30 dana od dana objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora. Agencija ovde napominje da su rezultati izbora za predsedničke, parlamentarne i lokalne izbore objavljeni  različitih dana, te se i rokovi za podnošenje konačnih izveštaja i postupanje Agencije po njima razlikuju u zavisnosti od nivoa izbora.

Agencija ima obavezu da ove izveštaje objavi na svom veb sajtu i to: preliminarni izveštaj koji se objavljuje u roku od tri dana od dana prijema urednog i u propisanoj formi podnetog izveštaja, dok se konačni izveštaj objavljuje u roku od sedam dana od dana prijema urednog i u propisanoj formi podnetog izveštaja. Agencija je u svakom konkretnom slučaju postupila u zakonskom roku i uredne i u propisanoj formi (elektronskoj i pisanoj formi) podnete izveštaje objavila na svom veb sajtu.

Protiv političkih subjekata koji nisu podneli navedene izveštaje, Agencija preduzima zakonom propisane mere i podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka.

Kako je rok za podnošenje konačnog izveštaja o troškovima izborne kampanje istekao, Agencija je trenutno u postupku sadržinske kontrole dostavljenih izveštaja u skladu sa Planom kontrole koji je objavljen na veb sajtu Agencije.

U postupku provere ispravnosti podataka koje su politički subjekti iskazali u ovim izveštajima, Agencija će koristiti podatke banaka i drugih pravnih lica kao i podatke davaoca usluga. Posebno će se osloniti na izveštaje posmatrača koje je angažovala za potrebe kontrole troškova izborne kampanje.

Izveštaj o rezultatima izvršene kontrole Agencija će objaviti na svom veb sajtu u zakonom predviđenom roku od 120 dana od dana isteka roka za podnošenje konačnog izveštaja o troškovima izborne kampanje