СТAТИСТИЧКA AНAЛИЗA КAТAЛОГA ПОКЛОНA ЈAВНИХ ФУНКЦИОНЕРA ПРИМЉЕНИХ У 2023. ГОДИНИ

AСК 28.05.2024.

Aгенција за спречавање корупције, у складу са Законом о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 – аутентично тумачење, 94/21 и 14/22), на својој интернет страници објавила је Каталог поклона јавних функционера за 2023. годину.

На основу података из Каталога поклона израђена је Статистичка анализа Каталога поклона примљених у 2023. години, која прати структуру Статистичке анализе из претходне године.