ОБAВЕЗA ИЗВЕШТAВAЊA О РAДУ ЛОБИСТA И ПРAВНИХ ЛИЦA КОЈA ОБAВЉAЈУ ЛОБИРAЊЕ

Лобирање 11.01.2024.

Aгенција за спречавање корупције подсећа лобисте и правна лица која обављају лобирање на обавезу прописану одредбама члана 31. Закона о лобирању (“Службени гласник РС”, бр. 87/18 и 86/19-др. закон) да најкасније до 31.01.2024. године доставе писмени извештај о раду за претходну годину.

Лобисти и правна лица која обављају лобирање потребно је, пре свега, да најпре електронски, путем веб форме поднесу извештај о раду на обрасцу који је Aгенција објавила на својој интернет презентацији https://publicapp.acas.rs/#/login а да након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампан и потписан извештај о раду доставе Aгенцији непосредно или препорученом поштанском пошиљком, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.

Aгенција нарочито указује на то да обавезу подношења извештаја о раду на описани начин имају сви лобисти и правна лица која обављају лобирање, без обзира на то да ли су у 2023. години започели лобирање.